Współpraca

Współpracujemy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski. Realizujemy również projekty we współpracy ponadnarodowej. Cenimy dialog i partnerstwo – wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie lepiej poznać potrzeby osób, którym pomagamy, i odpowiedzieć na nie.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, podmioty reprezentujące sektor publiczny i prywatny, a także osoby indywidualne do współpracy w zakresie:

 • wypracowywania i upowszechniania rozwiązań wspierających równowagę między życiem osobistym i zawodowym,
 • zawodowej i społecznej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wzmacniania polityki równości, przeciwdziałania stereotypom,
 • przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć oraz promowania zrównoważonych relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami we wszystkich obszarach życia społecznego,
 • propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój usług o charakterze doradczym, szkoleniowym oraz badawczym.

 

Mając na uwadze potrzebę rozwijania potencjału, jakim dysponuje trzeci sektor w Polsce oraz potrzebę promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, serdecznie zapraszamy do współpracy wolontariuszy zainteresowanych naszą działalnością.

Wolontariuszom dajemy możliwość:

 • bezpośredniego poznania charakteru codziennych zadań realizowanych przez nasze stowarzyszenie,
 • aktywnego zaangażowania się w realizowane przedsięwzięcia,
 • włączanie się w proces przygotowywania wniosków składanych w ramach różnych konkursów grantowych,
 • samodzielnej realizacji zadań, których zakres jest adekwatny do posiadanego przez wolontariusza/wolontariuszkę doświadczenia, wykształcenia oraz predyspozycji osobistych,
 • realizacji indywidualnych inicjatyw, które korespondują tematycznie z zakresem działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • nabycia umiejętności i cennego doświadczenia w pracy w trzecim sektorze.

 Od wolontariuszy oczekujemy:

 • kreatywnego podejścia do zlecanych zadań,
 • dobrej organizacji pracy, samodzielności,
 • umiejętności koordynacji kilku zadań realizowanych równolegle,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • wysokich umiejętności interpersonalnych.

Nasi wolontariusze mogą liczyć na partnerską współpracę w przyjaznej atmosferze, a po wywiązaniu się z powierzonych im zadań otrzymają referencje, potwierdzające ich zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane współpracą w ramach wolontariatu proszone są o kontakt telefoniczny: 012 411 05 24 bądź mailowy: elzbieta.cieslik@plineu.org