Relacje ze szkoleń

Nazwa szkolenia: Strategic Management

Miejsce szkolenia: Kopenhaga, Dania

Data szkolenia: 13-18 października 2014 roku

Uczestniczki: Katarzyna Piecuch, Aleksandra Glinka, Anna Kowalczyk

Nasze wrażenia:

Kasia: „Zarządzanie strategiczne pojmowałam dotychczas przede wszystkim jako planowanie przyszłości i konsekwentne realizowanie tych planów. Moje doświadczenia w tym względzie wiązały się z dość długotrwałym i żmudnym procesem wypracowywania wizji, misji, celów i planów operacyjnych. Udział w szkoleniu nie zakwestionował wagi tych obszarów planowania strategicznego, ale uwypuklił bardzo mocno czynnik współpracy między wszystkimi osobami zaangażowanymi w budowanie strategii. Przekonały mnie metody budowania tej współpracy, która opiera się na zobowiązaniu i zaangażowaniu (ładne słowo angielskie: commitment) oraz na docenianiu wkładu każdej osoby, także tej z nieco dalszego kręgu społeczności organizacji. Ciekawa i odkrywcza była dla mnie także próba „poluzowania” struktury procesu planowania strategicznego i budowania w sobie gotowości na to, że spotkania, dyskusje, przemyślenia mogą poprowadzić nas w innych, może zaskakujących dla nas kierunkach.

Udział w szkoleniu pomógł mi zrozumieć procesy jakie zachodzą w mojej organizacji, szczególnie na poziomie zarządzania.”

Ola: „Szkolenie Strategic Management obejmowało wiedzę z zakresu planowania i zarządzania strategicznego w organizacji. Szkolenie mocno akcentowało podejście systemowe do organizacji i wiedzę na temat psychologicznych aspektów zachowań organizacyjnych. Szkolenie skupiało się na praktycznych aspektach zagadnienia, przede wszystkim bazowało na pracy uczestników nad swoim -organizacyjnym case study (pochodzącym ze swojej organizacji).

W trakcie szkolenia był czas na zgłębienie wiedzy merytorycznej zagadnienia, następnie na przećwiczenie metod i technik analizy strategicznej i następnie na zaplanowanie działań – planu działania, dla swojej organizacji w związku z case study nad którym pracowali poszczególni uczestnicy. Takie podejście do szkolenia spowodowało, że uczestnicy szkolenia byli bardzo zaangażowani w proces szkoleniowy, ponieważ pracowali nad realnymi przykładami ze swojej codziennej pracy i po szkoleniu mogli od razu wdrażać zaplanowane rozwiązania do swoich organizacji.

Po szkoleniu trenerka prowadząca przez kilka kolejnych miesięcy przesyłała raz w miesiącu zadanie wdrożeniowe lub inną inspirację merytoryczną nawiązująca do treści szkolenia. Pozwoliło to na kontakt z uczestnikami szkolenia oraz na przypomnienie sobie treści szkolenia i ich ewentualne wdrożenie do codziennej praktyki zawodowej”.

 Ania: „Szkolenie było niezwykle cenne, ze względu na możliwość wymiany doświadczeń. Pozwoliło mi ono zrozumieć strategię mojej organizacji i zaakceptować zmianę, która się z tym wiąże. Prowadząca przekonała mnie, że tworzenie strategii w modelu partycypacyjnym jest najlepszą metodą, która pozwala wszystkim osobom związanym ze Stowarzyszeniem zaakceptować zmianę i odnaleźć swoje miejsce w organizacji na nowo. Za ważne uważam dużą ilość praktycznych ćwiczeń, które zmuszały do refleksji i do podzielenia się swoimi przemyśleniami. Szczególnie istotny dla mnie był warsztat z wcielania się w rolę osoby, z którą prowadzi się konflikt. Spojrzenie na sytuację problemową innymi oczami jest skuteczną metodą jej rozwiązania przy zachowaniu wzajemnego szacunku.”


Nazwa szkolenia: Inspiring teaching, training and facilitation

Miejsce szkolenia: Kopenhaga, Dania

Data szkolenia: 16-20 marca 2015 roku

Uczestniczki: Jolanta Nosal, Sylwia Tałach-Kubas, Jakub Piecuch

Nasze wrażenia:

Jola: „Na szkoleniu zaprezentowana została metoda i narzędzia fasylitacji oparte na podejściu systemowym (Social constructionist approach) które zakłada, że zdarzenia rozgrywają się zawsze w relacji a nie w linearnym ciągu przyczynowo-skutkowym.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zastosować model fasylitacji oparty na trzech domenach: Personal Domain, Domain of Production, Domain of reflection. Znaczna część szkolenia poświęcona była na ćwiczenie zastosowania narzędzi w postaci różnych rodzajów pytań np. klaryfikujących, cyrkularnych, a także technik takich jak odzwierciedlanie i „czytanie w myślach”.

Wiedzę i narzędzia mogę wykorzystać podczas prac nad realizacją różnych zadań realizowanych w stowarzyszeniu np. w pracach nad przygotowywaniem i realizacją projektów oraz rozwojem stowarzyszenia.

Cennym doświadczeniem było uczenie się w środowisku międzynarodowym i wymiana doświadczeń z przedstawicielami różnych profesji z kilku krajów europejskich”.

 Kuba: Nabyta w trakcie szkoleń wiedza i przedstawione narzędzia mogę zastosować w mojej pracy nauczyciela akademickiego oraz w trakcie realizacji moich obowiązków związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu. Niewątpliwie pomogą one skuteczniej niż do tej pory współpracować z zespołem realizującym projekty, samodzielnie realizować projekty międzynarodowe, oraz współpracować z partnerami w środowisku międzynarodowym.

Jeszcze ważniejszą kwestią będzie możliwość przygotowania dla organizacji nowych tematów szkoleniowych, które wykorzystywać będą metody facylitacji. Dla mnie to duża wartość, ponieważ w pracy akademickiej nie zawsze jest możliwość rozwijania swoich kompetencji trenerskich w obszarach nie związanych stricte z pracą dydaktyczną skierowaną do studentów.

Dodatkową zaletą szkoleń była możliwość nawiązania znajomości i wzajemnej pracy w środowisku wielonarodowym oraz możliwość skorzystania z nawiązanych powiązań w przyszłości.”

 


Nazwa szkolenia: Conflict mediation

Miejsce szkolenia: Kopenhaga, Dania

Data szkolenia: 27 kwietnia – 1 maj 2015 roku

Uczestniczki: Jolanta Nosal, Katarzyna Piecuch, Sylwia Tałach-Kubas

Nasze wrażenia:

Jola: Szkolenie dotyczyło modelu prowadzenia mediacji konfliktów w podejściu systemowym i narracyjnym. Podejście to skoncentrowane jest na poprawie relacji i konstruktywnym radzeniu sobie z różnicami zamiast dążeniu do kompromisu lub zgody.

Podczas szkolenia poznałam „drabinę konfliktu” , czyli model rozwoju konfliktu zawierający opis poszczególnych etapów konfliktu: disagreement, personifying, extension of problems, giving up on dialogue, creation of „enemy-images”, open hostility, polarization.

Ciekawym obszarem szkolenia było sięganie do własnych doświadczeń związanych z sytuacjami konfliktowymi, co dało możliwość pogłębienia refleksji na temat własnych wzorców zachowania w sytuacjach konfliktowych.

Ważna podczas szkolenia była możliwość ćwiczenia kluczowych umiejętności mediacji takich jak: zaawansowane techniki słuchania i zadawania pytań. Bardzo cenna była możliwość też wymiany doświadczeń w środowisku międzykulturowym z przedstawicielami różnych środowisk i profesji.”

Kasia: Szkolenie było dla mnie mocnym doświadczeniem, dlatego, że dotykało spraw trudnych, kompetencji, które wymagają ciągłego doskonalenia i poszerzania.

W Polsce sporo mówi się o zarządzaniu konfliktem, które rozumiane jest jako rozwiązywanie problemu, doprowadzenie do zgody, kompromisu. Zarządzanie konfliktem ma swoją strukturę, która ostatecznie ma doprowadzić do zamknięcia tematu. Takie nastawienie na konkretny rezultat jest mi bliskie i przyznam, że pierwszy dzień szkolenia, w trakcie którego nasz trener Yvor przede wszystkim prezentował założenia mediacji konfliktu, było dla mnie mało przekonywujące. Nie mogłam zrozumieć, jak można doprowadzić do naprawienia sytuacji, rozwiązania konfliktu bez uzgodnienia na czym konkretnie ta zgoda ma polegać. Dlatego zgłaszałam się niemal do wszystkich ćwiczeń, w których odgrywaliśmy role, pracowaliśmy na własnych przykładach. Ostatnia scenka, w której wcieliłam się w rolę niezadowolonego ze swojej pracy wolontariusza poruszyła mną najmocniej i na końcu w dość dużych emocjach poczułam, że najważniejsze w mediacji konfliktu jest ZROZUMIENIE. Jeżeli zrozumiemy perspektywę drugiej strony, uwierzymy, że nie ma wobec nas złych intencji (a tak jest najczęściej), konflikt rozwiązuje się niejako sam. Dlaczego? Bo odbudowane relacje powodują, że na nowo możemy normalnie rozmawiać i zastanowić się co dalej, tak aby każda ze stron miała poczucie pełnego zrozumienia i satysfakcji z tego jak wychodzimy z trudnej sytuacji.”


Nazwa szkolenia: Strenght Based Coahing

Miejsce szkolenia: Kopenhaga, Dania

Data szkolenia: 4-8 maj 2015 roku

Uczestniczka: Katarzyna Podgórska

Wrażenia Kasi: „Szkolenie Strenght based coaching było praktycznym wykorzystaniem wiedzy coachingowej w rozwiązywaniu problemów i udoskonaleniu komunikacji. Konkretne metody i ćwiczenia dawały możliwość popracowania nad realnymi wyzwaniami, takimi jak: problemy z wystąpieniami publicznymi , sytuacje konfliktowe czy jak osiągnąć równowagę między życiem zawodowym, a osobistym. Aby znaleźć rozwiązanie nie jest konieczne zrozumienie problemu. Bardzo pomocne jest umiejętne zadawanie pytań pozwalających na zdystansowanie się i zmianę perspektywy. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić pewne wzorce zachowań, które prowadzą do sytuacji, jaką chcielibyśmy zmienić. Opisanie sytuacji z uwzględnieniem mechanizmów systemowych oraz korzystanie z własnych zasobów pomaga zmienić cykl wydarzeń i prowadzi do satysfakcjonującego rozwiązania”.

 


Nazwa szkolenia: Clear Leadership

Miejsce szkolenia: Linz, Austria

Data szkolenia: 25-29 maj 2015 roku

Uczestniczki: Jolanta Nosal, Katarzyna Podgórska, Anna Kowalczyk

Nasze wrażenia:

Jola: Szkolenie dotyczyło modelu kierowania opartego na podejściu systemowym i narracyjnym. Podejście to oparte jest na budowaniu relacji uwzględniających różnorodność i docenianie różnic jako wkładu każdego z członków organizacji w jej potencjał i rozwój.

W prezentowanym podejściu wyróżnione zostały następujące role i relacje występujące w organizacji:

  • Organizational management position – odpowiedzialność za wizję i strategię a także za przepisy, zasady oraz zasoby
  • Production management position – odpowiedzialność za rozwój i jakość produktu oraz realizację celów spójnych z wizją i strategią
  • Human resource management position – rekrutacja i zarządzanie zasobami ludzkimi, informacja i komunikacja, kultura organizacyjna, warunki pracy i dobrostan pracowników
  • Consultant position – rozwój zawodowy i osobisty pracowników i zespołów, ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Ciekawym obszarem szkolenia było sięganie do własnych doświadczeń związanych z pełnieniem ról kierowniczych, co dało możliwość pogłębienia refleksji na temat własnych wzorców zachowania w roli lidera.”

Kasia: „Szkolenie było dla mnie okazją, by poprowadzić rozmowę coachingową w języku angielskim. Dzięki udziałowi w szkoleniu ugruntowałam sobie wcześniej poznaną wiedzę, a także pogłębiłam wiedzę na temat team coachingu. Najcenniejsze doświadczenia to:

  • Prowadzenie team coachingu w języku angielskim,
  • Praca na własnym problemie z zastosowaniem pytań klasyfikujących w grupie z kolegami z Cypru i Finlandii,
  • Sesja: Team coaching: współpraca z Kajsa; cenne komentarze grupy i Lene (naszej trenerki),
  • Obserwowanie pracy na przykładzie problemów zgłoszonych przez grupę kolegów ze Szwecji,
  • Nawiązanie nowych, ciekawych kontaktów”.

 

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Projekt „Rozwój” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

EU flag-Erasmus+_vect_POS