Projekty wdrożeniowe

Tytuł projektu: „Tożsamość Zarządu”

Autorki projektu: Aleksandra Kuźniak, Katarzyna Piecuch

Opis: Projekt jest wynikiem szkolenia Strategic management.

Był realizowany w 3 etapach. W ramach pierwszego Ola i Kasia zaplanowały oraz koordynowały realizację warsztatów strategicznych dla zarządu. Program warsztatów był inspirowany treściami szkolenia strategic management oraz planem wdrożeniowym, który powstał w trakcie jego realizacji. Następnie po warsztacie nastąpił proces konsultacji merytorycznych z członkami zarządu, w wyniku których powstał regulamin i procedury operacyjne pracy zarządu Stowarzyszenia PLinEU.

Szczególnie cenne było wykorzystanie partycypacyjnego podejścia do planowania, ale również modelu pracy opartego na 3 domenach: 1.indywidualnej, 2. produkcyjnej oraz 3. refleksyjnej.

Wpływ na rozwój organizacji:

 1. Określenie tożsamości zarządu oraz sposobu pracy i współpracy między jego członkami;
 2. Wzbogacenie kompetencji zarządczych o nowe podejście oparte na partycypacyjnym i domenowym modelu działania;
 3. Zwiększenie integracji wewnątrz Zarządu Stowarzyszenia.

 


 

Tytuł projektu „Promotorzy zdrowego stylu życia”

Autorki projektu: Anna Kowalczyk, Katarzyna Piecuch, Sylwia Tałach-Kubas

Opis: Projekt jest wynikiem szkolenia Strategic management oraz Inspiring teaching, training and facilitation. Dzięki obu doświadczeniom edukacyjnym zespół organizacji został zainspirowany do opracowania projektu szkoleniowego skierowanego do całkiem nowej grupy docelowej, czyli do osób, które ukończyły 50 lat. Szkolenie strategic management uświadomiło potrzebę, ale także zasadność kierowania oferty opartej na zasadzie Life Balance także do innych grup docelowych. Wcześniej organizacja nie planowała takich działań, ale poprzez podejście partycypacyjne, a także zastosowanie domeny refleksji (wszelkie pomysły dozwolone), PLinEU zyskało całkiem nową perspektywę, zgodną z misją i odpowiadającą na bieżące potrzeby społeczne. Sylwia wykorzystała swoją wiedzą ze szkolenia dotyczącego facylitacji, aby zaplanować i przygotować nowy program szkoleniowy, którego zadaniem jest kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia wśród osób starszych i ich aktywizowanie społeczne.

Wpływ na organizację:

 1. Projekt Promotorzy Zdrowego Stylu Życia uzyskał dofinansowanie w ramach programu ASOS i jest realizowany do końca grudnia 2015.
 2. Poszerzenie grup docelowych, do jakich kierowana jest oferta organizacji.
 3. Zyskanie nowego zrozumienia pojęcia Life Blance, które jest obecne w życiu każdego człowieka, na każdym jego etapie

 


 

Tytuł projektu: „Spotkanie rozwojowe dla społeczności PLinEU”

Autorki projektu: Jolanta Nosal, Katarzyna Piecuch, Sylwia Tałach-Kubas

Opis: Warsztat był wynikiem szkolenia Conflict mediation i polegał na zaprezentowaniu oraz przeprowadzeniu ćwiczenia, które pozwalało zrozumieć systemowe podejście do pracy z konfliktami. Spotkanie odbyło się 16 czerwca 2015 roku i wzięło w nim udział 15 osób – członków, sympatyków i współpracowników PLinEU.

Wpływ na organizację:

 1. Zyskanie nowych członków i sympatyków PLinEU.
 2. Utrzymanie relacji z osobami współpracującymi w organizacji.
 3. Podniesienie kompetencji ekspertów PLinEU

 


 

Tytuł projektu: „Organizacja w ujęciu systemowy”

Autorki projektu: Jolanta Nosal, Katarzyna Podgórska

Opis: Projekt jest wynikiem szkolenia Clear Leadership.

Projekt wdrożeniowy składał się z 2 etapów. W pierwszym autorki skupiły się na odniesieniu wiedzy ze szkolenia do praktyki naszej organizacji. Szukały punktów zbieżnych pomiędzy ogólnymi zasadami rozumienia organizacji jako systemu oraz modelem wsparcia jakie nasza organizacja stosuje wobec swoich klientów. Na tej podstawie powstał wewnętrzny dokument, który wyjaśnia jakimi standardami pracy charakteryzują się nasze działania, które wpisują się w systemowe ujęcie prezentowane na szkoleniu Clear Leadership, wykorzystujące nakże elementy narracji. Powstała także prezentacja oraz opis dwóch ćwiczeń warsztatowych, które będę prezentowane podczas spotkań rozwojowych

Wpływ na rozwój organizacji:

 1. Opisanie standardów pracy organizacji w oparciu o podejście systemowe, co wpłynęło na większą spójność i transparentność działań;
 2. Większe zrozumienie procesów zachodzących w organizacji;
 3. Budowa wewnętrznego potencjału know-how.

 


 

Tytuł projektu: „Fasylitacja spotkań – materiały warsztatowe”

Autorki projektu: Jolanta Nosal, Sylwia Tałach Kubas, Jakub Piecuch

Opis: Projekt jest wynikiem szkolenia Inspiring facilitation, teaching and training.

Zespół uczestniczący w szkoleniu zrealizował projekt, którego wynikiem są materiały szkoleniowe przeznaczone dotyczące zarówno tego w jaki sposób powinno się prowadzić facylitację jak i powstały materiały szkoleniowe, które wykorzystuje metodę facylitacji w pracy z grupą.

W pierwszym etapie projektu, Kuba i Sylwia przetłumaczyli materiały szkoleniowe, jakie otrzymali w trakcie szkolenia. Następnie na tej podstawie opracowane zostały warsztaty do pracy z grupami osób starszych w projekcie Promotorzy Zdrowego Stylu Życia oraz warsztaty do projektu Uczelnia Przyjazna Rodzicom – edycja II.

Wpływ na rozwój organizacji:

 1. Opracowanie warsztatów, które zostały wykorzystane w dwóch projektach;
 2. Przetłumaczone materiały szkoleniowe budują wewnętrzny know how organizacji;
 3. Rozwój warsztatu trenerów organizacji.

 


 

Tytuł projektu: „Push the limits”

Autorki projektu: Katarzyna Podgórska, Anna Kowalczyk, Jolanta Nosal

Opis: Projekt jest wynikiem szkolenia Strangth Based Coaching i Clear Leadership

W wyniku tych 2 szkoleń została opracowana koncepcja modelu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym równolegle oparta na 4 obszarach: ruch fizyczny, aktywność społeczna, kreatywność/rozwój umysłowy, celowość działania. Koncepcja ta została następnie przedyskutowana wewnątrz zespołu organizacji i na tej podstawie został opracowany projekt Push the limits, złożony w czerwcu 2015 roku w odpowiedzi na konkurs w ramach programu POWER.

Wpływ na rozwój organizacji:

 1. Opracowanie nowego projektu wpisującego się w działalność statutową PLinEU;
 2. Udoskonalenie modelu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. Zwiększenie integracji wewnątrz zespołu.

 

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Projekt „Rozwój” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

EU flag-Erasmus+_vect_POS