O projekcie

„Rozwój” to wewnętrzny projekt rozwojowy PLinEU, który został przygotowany w odpowiedzi na potrzeby ludzi tworzących organizację w związku z realizacją naszej nowej strategii.

Wspólnie z naszym holenderskim partnerem InDialogue w trakcie projektu rozwijaliśmy kluczowe kompetencje kadry menadżerskiej i trenerskiej oraz wzbogacaliśmy nasze warsztaty pracy w innowacyjne i skuteczne narzędzia pracy, między innymi w obszarze Work Life Balance.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 13 zagranicznych wyjazdów szkoleniowych (tzw. mobilności), które odbywały się w Danii i Austrii i były organizowane przez naszego partnera – InDialogue. Wybór tematów szkoleniowych był wynikiem analizy wewnętrznej, jaka zastała przeprowadzona w ramach oceny pracowniczej oraz rekomendacji ze strony partnera, który znając potrzeby rozwojowe poszczególnych osób w kontekście rozwoju organizacji, rekomendował określone szkolenia. W szkoleniach wzięli udział trenerzy organizacji; coachowie; koordynatorka projektów; przedstawiciele zarządu organizacji.

Projekt podzielony był na 3 etapy:

1. Etap przygotowawczy, w ramach którego InDialogue przekazywał szczegółowe programy szkoleniowe oraz zadania do wykonania przed wyjazdem. Odbywały się także spotkania organizacyjne oraz spotkania poświęcone rozwojowi umiejętności językowych.

2. Realizacja szkoleń. Uczestnicy/ uczestniczki projektu wzięli udział w szkoleniach dotyczących kompetencji trenerskich i coachingowych: Strength based coaching and guidance (coaching i poradnictwo bazujące na mocnych stronach); Inspiring facilitation, teaching and training (inspirująca facylitacja, nauczanie i szkolenie); Druga grupa to szkolenia menadżerskie: clear leadership (przejrzyste przywództwo); strategic management (zarządzanie strategiczne); conflict mediation (mediacje w konflikcie).

3. Wdrożenie rezultatów. Każdy z uczestników/uczestniczek szkoleń zrealizował projekt wdrożeniowy wykorzystujący nabytą wiedzę oraz nowe umiejętności. W trakcie tego procesu korzystaliśmy ze wsparcia mentorskiego ze strony partnera projektu.

Szkolenia przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu trenerskiego naszego zespołu o podejście maksymalnie koncentrujące się potrzebach uczestników i ich wyzwaniach, uwzględnia nowe metody angażowania do procesu edukacji (appreciative approach). Do coachingu zostały wdrożone metody narracyjne oraz rozwinięte zostało podejście oparte na potencjale i wewnętrznych zasobach osoby korzystającej z tego wsparcia. Dzięki projektowi PLinEU sprawniej i skuteczniej wdrażać będzie nową strategię rozwoju. W dużym stopniu dzieje się to za poprzez unifikację naszego sposobu działania i oparciu go o tzw podejście systemowe. Kadra menadżerska w tym zakresie rozwinęła kompetencje umiejętnego włączania w ten proces całej społeczności skupionej wokół Stowarzyszenia. Myślimy, że teraz lepiej radzić sobie będziemy z pojawiającymi się kryzysami, a konflikty będziemy traktować jako wyzwania, które można przekuć w działania rozwojowe.

Zwiększony został także zasięg międzynarodowy organizacji. W dalszej perspektywie, będziemy jeszcze lepiej i skuteczniej wspierać osoby w zakresie godzenia życia osobistego i zawodowego, będziemy realizować projekty w skali międzynarodowej, które na grunt polski przenosić będą dobre praktyki w zakresie Life Balance.

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Projekt „Rozwój” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 EU flag-Erasmus+_vect_POS