Planuję. Działam. Pracuję

Po półtorarocznej pracy zakończyliśmy kolejny projekt. „Planuję. Działam. Pracuję” – projekt wyzwanie: trudny, wymagający od nas ogromnych nakładów pracy, ale bardzo satysfakcjonujący i pouczający.

Projekt realizowaliśmy na terenie dziesięciu gmin powiatu limanowskiego. Skierowany był on do osób niepracujących (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo), które dodatkowo znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej (materialnej, rodzinnej). Były to głównie osoby korzystające ze wsparcia instytucji pomocy społecznej. Naszym głównym celem było wsparcie tych osób w powrocie na rynek pracy, czyli przygotowanie ich do zaplanowania (Planuję) i podjęcia działań (Działam), które pozwoliłyby znaleźć zatrudnienie i zmienić swoją sytuację (Pracuję).

W rekrutacji do projektu wsparli nas pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej w Tymbarku, Jodłowniku, Słopnicach, Limanowej, Niedźwiedziu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. Dzięki współpracy z tymi instytucjami do projektu przystapiło 100 osób (10 mężczyzn i 90 kobiet), w tym ponad trzydzieści osób młodych (do 30 roku życia) i czterdzieści osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie od 24 miesięcy).

100 osób – uczestniczek i uczestników projektu –  to prawdziwe wyzwanie. To trudne organizacyjnie: osiem grup w różnych miejscowościach, mnóstwo dokumentów, terminów, różnych spraw.

To także 100 różnych historii, sytuacji życiowych, indywidualnych problemów i oczekiwań. Do tego trudny rynek pracy – niewielka liczba dużych przedsiębiorstw, rosnące bezrobocie, mała ilość ofert pracy, niewielkie zróżnicowanie branż (głównie handel i budownictwo).

Dlatego nasze działania były skoncentrowane na dwóch obszarach – indywidualnym, kompleksowym wsparciu dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu oraz nawiązywaniu szerokiej współpracy z pracodawcami z różnych branż w regionie. W tym ostatnim zadaniu wspierał nas partner projektu Małopolski Związek Pracodawców.

Wsparcie indywidualne obejmowało:

  • spotkania coachingowe (indywidualne oraz grupowe)
  • pracę z  job coachami  w poszukiwaniu zatrudnienia, w tym  przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, nawiązanie kontaktów z pracodawcami, poszukiwaniu ofert pracy.
  • Treningi Orientacji na Rynku Pracy z udziałem przedstawicieli Małopolskiego Związku Pracodawców, podczas których omawiane były sposoby poszukiwania pracy, prowadzone symulacje rozmów z pracodawcami
  • kursy zawodowe – dla osób które potrzebowały zdobyć, podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe. Kursy były dobierane indywidualnie do potrzeb i oczekiwań, a także dostosowane do zapotrzebowania pracodawców
  • staże zawodowe – 3 miesięczne płatne staże zawodowe pozwalające zdobyć doświadczenie w danej dziedzinie

Dlaczego coaching?

Wielu bezrobotnych nie wie, jak i gdzie szukać pracy i nie wykazuje aktywności w swoich działaniach. Bierność ta wynika często z przekonania, że znalezienie pracy to kwestia szczęścia lub przypadku. Długotrwałe poszukiwanie pracy wzmacnia bierność, bezradność, lęk przed porażką. Często poszukiwania pracy ograniczają się do przeglądania ogłoszeń w urzędzie pracy czy w prasie, a wszelkie niepowodzenia powodują wycofanie i zaniechanie kolejnych prób. Wiele osób nie ma świadomości co chciałaby, i co mogłaby robić. Dlatego tak ważne w projekcie było wsparcie polegające na uruchomieniu własnych zasobów uczestników i uczestniczek, zmotywowanie ich do działania, wypracowanie proaktywnych postaw. Dzięki metodom coachingowym, które od lat z powodzeniem wykorzystywane są w naszej pracy z osobami bezrobotnymi, możliwe było dokonanie zmian w sposobie myślenia i zachowania u wielu osób, wypracowanie nowych wzorców działania, pomoc w usuwaniu barier osobistych i rodzinnych i przygotowanie do elastyczności w zatrudnieniu.

Co udało się osiągnąć?

  • 40 osób podjęło stałą pracę
  • 63 osoby ukończyły profesjonalne szkolenia zawodowe
  • 56 osób odbyło staże zawodowe
  • odbyło się 776 godzin coachingu indywidualnego i 300 godzin coachingu grupowego
  • zorganizowaliśmy 422 godzin spotkań z psychologiem,  doradcą zawodowym i prawnikiem

 

To liczby. Najważniejsze jednak jest to co niepoliczalne, czyli zmiany, które obserwowaliśmy u uczestników i uczestniczek projektu: pozytywne nastawienia do życia, zmiany w działaniu, odważne decyzje, które podejmowali, samodzielność, pewność siebie, pomysły na przyszłość.

Dodatkowo nawiązaliśmy cenną współpracę z pracownikami i kierownikami ośrodków pomocy społecznej w gminach Tymbark, Słopnice, Jodłownik, Niedźwiedź i Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej oraz poznaliśmy wielu pracodawców, otwartych na potrzeby pracowników i chętnych do współpracy.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom projektu, organizacjom współpracującym, pracodawcom i partnerom projektu.

 

 

Projekt realizowany w ramach podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku.

 

belka_logo_do_PDP-net-609