Praca Przyjazna Rodzicom

Skuteczna aktywizacja zawodowa –  prawie 70% uczestników projektu (62 osoby)  po jego zakończeniu podjęło zatrudnienie!

Projekt Praca Przyjazna Rodzicom powstał z myślą o osobach chcących zmienić zawód, zdobyć nowe umiejętności i powrócić na rynek pracy po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi. Głównym celem projektu było wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej rodziców bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Aby to osiągnąć, zaoferowaliśmy uczestnikom projektu indywidualne wsparcie i szkolenia umożliwiające zdobycie zawodu przedstawiciela handlowego lub menedżera projektu – najbardziej poszukiwanych obecnie zawodów w Polsce, a także zapewniliśmy możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Chcieliśmy także podnieść motywacje i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przez Rodziców, wzmocnić ich świadomości o tym jak wspierać własną aktywność społeczną i zawodową oraz przełamywać poczucie izolacji społecznej.

Kompleksowym wparciem objęliśmy 90 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo rodziców  z Małopolski, głównie z Krakowa, w tym 9 mężczyzn. W projekcie mogli uczestniczyć rodzice posiadający wyuczony zawód lub doświadczenie zawodowe, którzy w związku z urodzeniem dziecka i opieką nad nim pozostawali bez zatrudnienia.

Co zrobiliśmy?

W ramach projektu uczestnicy mogli wybrać jeden z dwóch bezpłatnych, specjalistycznych kursów zawodowych: menedżerki/menedżera projektu (96 godzin szkoleniowych) lub przedstawicielki/ przedstawiciela handlowego (36 godzin szkoleniowych + kurs prawa jazdy lub krótki kurs doskonalenia techniki jazdy).

Ponadto w ramach projektu uczestnicy korzystali z :

 • doradztwa zawodowego,
 • doradztwa psychospołecznego,
 • doradztwa prawnego,
 • kursów komputerowych,
 • seminariów tematycznych,
 • spotkań w Klubie Rodzica.

Po ukończeniu kursu zawodowego uczestnicy projektu odbywali praktykę zawodową w wybranej przez siebie firmie, organizacji lub instytucji. Przy poszukiwaniu miejsca praktyk i jego wyborze rodzice mogli liczyć na nasze wsparcie – nawiązaliśmy współpracę z 70 firmami, które zaoferowały możliwość organizacji praktyk zawodowych na stanowiskach związanych z pracą projektową lub przedstawiciela handlowego. Kursy specjalistyczne i komputerowe kończyły się egzaminem, potwierdzonym certyfikatem. 30 osób, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminów, wysoką frekwencję na zajęciach oraz pozytywną opinię z praktyki, nagrodziliśmy 30 godzinnym intensywnym kursem językowym.

Na czas uczestnictwa w zajęciach (a także na czas odbywania praktyk zawodowych) zapewniliśmy rodzicom bezpłatną opiekę nad ich dziećmi. Dla dzieci do 3. roku życia oraz niepełnosprawnych zaproponowaliśmy opiekę indywidualną (opieka w domu świadczona przez profesjonalną agencję opiekunek). Dla dzieci powyżej 3. roku życia – opiekę w prywatnym profesjonalnym ośrodku opieki. W ten sposób zminimalizowaliśmy bariery uniemożliwiające aktywny udział w projekcie. Z możliwości opieki nad dziećmi skorzystało 61 beneficjentów.

Co udało się nam osiągnąć?

Najważniejszym naszym osiągnięciem była skuteczna aktywizacja zawodowa:  prawie 70% beneficjantów projektu (62 osoby)  po jego zakończeniu podjęły zatrudnienie (stan na koniec stycznia 2012). Pozostałe osoby aktywnie poszukiwały zatrudnienia. Ponadto, możemy się pochwalić, że:

 • 44 osoby (100% z osób przystępujących do egzaminu) pozytywnie zaliczyło egzamin końcowy kursu specjalistycznego „Menadżer/Menadżerka projektu”;
 • 43 osoby (95,5% osób przystępujących do egzaminu) pozytywnie zaliczyło egzamin końcowy z kursu specjalistycznego „Przedstawiciel/Przedstawicielka handlowa”;
 •  83 osoby podniosły swoje umiejętności obsługi komputera – pozytywnie zaliczyło egzamin z kursu komputerowego;
 • 87 osób zdobyło doświadczenie na praktyce zawodowej związanej z ukończoną ścieżką projektową;
 •  90% osób odbywających kurs prawa jazdy pozytywnie zdało egzamin państwowy i otrzymało prawo jazdy. Większość osób za pierwszym razem. 15 osób podniosło swoje umiejętności prowadzenia pojazdu po długiej przerwie.;
 • 83% uczestników doradztwa psychospołecznego wypracowało rozwiązania, która pomogły im w eliminacji barier w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym; 80% (72 osoby) uczestników doradztwa zawodowego zintensyfikowało swoje działania w zakresie aktywnego poszukiwania pracy; 95% uczestników doradztwa prawnego zwiększyło swoją wiedzę na temat możliwości prawnych ułatwiających powrót do pracy.

 

Jednak najbardziej satysfakcjonujące były dla nas, przede wszystkim pozytywne opinie, które wystawili nam uczestnicy i uczestniczki projektu.

Zobacz opinie Uczestników

 

Projekt został wyróżniony:

I nagrodą w konkursie Kopalnia PO(KL)mysłów
2010 rok, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

II nagrodą w konkursie Dobre Praktyki EFS
2011 rok, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

PrintPrint

 

PrintPrintPrint