O projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
I Osi Priorytetowej Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Tytuł projektu: Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy
Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Lider projektu: Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
Partnerzy projektu: Fundacja Praesterno – Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno
w Krakowie, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
Czas realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2021
Wartość projektu: 533 800,00 zł
Finansowanie: Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 533 800,00 zł,
w tym: 1) dofinansowanie w kwocie 517 786,00 zł z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 449 886,64 zł, ze środków dotacji celowej w kwocie 67 899,36 zł
2) wkład własny w kwocie 16 014,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych istotnych na współczesnym rynku pracy u minimum 108 osób (59 K i 49 M) w wieku 18-29 lat, w tym osób niepełnosprawnych, młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji, osób młodych z 2. ostatnich lat nauki oraz osób w specyficznej/trudnej sytuacji na rynku pracy z województwa małopolskiego poprzez udział w kompleksowej ścieżce rozwoju kompetencji społecznych.

W jej I etapie, na który składają się: zaplanowanie rozwoju, szkolenia i doradztwo indywidualne, uczestnicy projektu rozwiną minimum 8 kluczowych umiejętności, które następnie utrwalą w trakcie działalności wolontariackiej w II etapie projektu oraz skutecznie wykorzystają je na rynku pracy po zakończeniu projektu. Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy”, gwarantują systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności osób młodych z zakresu kompetencji społecznych, a tym samym wpłyną pozytywnie na ich pozycję na rynku pracy. Dodatkowo proponowane działania pozwolą młodym osobom zaangażować się w inicjatywy społeczne, co spowoduje ich większe zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, jak również pozwoli sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce.