Men in Care. Workplace support for caring masculinities (MiC)

Europejski projekt Mężczyźni i opieka (MiC) ma na celu poprawę warunków organizacyjnych w miejscu pracy, by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. Skupia się na działaniach przełożonych, kierowników, menadżerów, właścicieli firm i instytucji oraz kulturze pracy jaka w nich panuje, które umożliwiają zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatny. Takie podejście z kolei pozwoli na zmniejszenie nierówności między kobietami i mężczyznami w zakresie oferowanych rozwiązań w sektorze publicznym oraz prywatnym.
W ramach projektu MiC stworzona zostanie sieć instytucji, firm, organizacji społecznych i badaczy, której celem będzie wypracowanie rozwiązań służących zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym mężczyzn oraz kobiet. Projekt wychodzi z założenia, iż rozwiązania te mają pozytywny wpływ na mężczyzn i inne osoby w ich środowisku społecznym, na firmy i organizacje oraz społeczeństwo jako całość. Badania pokazują, że pracownicy, którzy zachowują równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym są bardziej zadowoleni ze swojego życia, mają lepsze relacje z dziećmi i partnerami, wykazują większą lojalność i produktywność oraz różnorodną wiedzę i umiejętności.

Cele projektu:

 • Promowanie stabilnego zatrudnienia poprzez dzielenie się dobrymi praktykami w celu poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Popularyzowanie strategii wspierających mężczyzn pełniących role opiekuńcze.
 • Poprawa warunków pracy, by były one korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców (mniejsza absencja, większa wydajność i wyższe zadowolenie z pracy).

Działania:

 • Spotkania informacyjne i analiza sytuacji w firmach.
 • Wewnętrzne seminaria / śniadania biznesowe w celu wymiany informacji.
 • Szkolenia dla menedżerów, pracowników i przedstawicieli związków zawodowych/ przedstawicieli pracowników.
 • Opracowanie wskazówek dla firm odnoszących się do kwestii opieki podejmowanej przez mężczyzn (”Men in Care Guideline”).
 • Kampania informacyjno-promocyjna.
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących polityk i rozwiązań służących zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników.

Do kogo skierowany jest projekt?
Chcielibyśmy się spotkać z przedstawicielami firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w których mężczyźni mają możliwość:

 • elastycznego czasu pracy,
 • korzystania z prawa do przysługujących im urlopów po narodzinach dziecka czy w związku z pełnionymi rolami opiekuńczymi nad wymagającymi opieki członkami ich rodzin,
 • zatrudnienia tymczasowego,
 • samozatrudnienia,
 • pracy zdalnej, w tym telepracy,
 • urlopu naukowego.

www.men-in-care.eu