Kadry dla Centrum Aktywizacji Seniorów w PLinEU

Znalezione obrazy dla zapytania erasmusplus logo

Projekt był odpowiedzią na potrzebę rozwoju kadry PLinEU, która wynika z przygotowania do uruchomienia Centrum Aktywizacji Seniorów (CAS). Dodatkowo uwzględniono potrzeby przygotowania wolontariuszy, zarówno seniorów jak tez młodych osób wiążących swoja przyszłość zawodową z aktywizacją seniorów. Projekt również odpowiadał na potrzebę poszerzenia europejskiego wymiaru działań Stowarzyszenia w obszarze aktywizacji osób starszych.

Cele  niniejszego projektu to:

  1. Przygotowanie kadry zarządzającej do utworzenia i prowadzenia Centrum Aktywności Seniora jako nowoczesnej placówki szkoleniowo-aktywizacyjnej;
  2. Podniesienie kompetencji kadry trenerskiej i wolontariuszy w zakresie umożliwiającym prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla osób starszych;
  3. Zbudowanie sieci kontaktów europejskich organizacji działających na rzecz seniorów.

Realizacja projektu została podzielona na dwie ścieżki – menadżersko-ekspercką oraz  trenersko-animacyjną.

W ścieżce menadżersko-eksperckiej wzieło udział 5 osób, natomiast w ścieżce trenersko-animacyjnej – 3 trenerów oraz 5 wolontariuszy, w tym 3 seniorów oraz 2 osoby rozpoczynające pracę w aktywizacji seniorów.  Kursy zagraniczne były zorganizowane przez 3 partnerów specjalizujących się w rożnych dziedzinach. Łącznie zorganizowanych zostało 19 mobilności.

Wybór tematów szkoleń  był wynikiem przeprowadzonej diagnozy obejmującej zarówno analizę zasobów wewnętrznych organizacji, jak też badanie potrzeb aktualnych i potencjalnych odbiorców. Dobór partnerów (Dorea i Kaospilot oraz ContextueelWerk) wynikał z zapotrzebowania na konkretne tematy szkoleniowe oraz był podyktowany opinią o podmiotach i ekspertach prowadzących poszczególne szkolenia.

Wzieliśmy udział w kursach o następującej tematyce: The Art & Craft of Designing & Facilitating Lerning Spaces, Team Work as a Means for Enhancing Productivity, Problem Solving and Decision Making, „The Work”, Handling Stress and Avoiding Burnout, Emotional Intelligence.

Projekt przyczynił się do wzmocnienia potencjału PLinEU. Zarząd PLinEU nabył kompetencje w zakresie projektowania kreatywnych przestrzeni edukacyjno-rozwojowych, koordynatorka rozwinęła kompetencje pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów. Trenerzy wzbogacili swój warsztat o nowe skuteczne narzędzia i metody pracy, które znajdują zastosowanie w pracy z seniorami. Animatorzy i wolontariusze poznali nową metodę pracy nad zmianą przekonań, która znajduje zastosowanie w aktywizacji i terapii osób starszych w Europie i USA „the work”.   Nasza organizacja dzięki zagranicznym inspiracjom i na bazie zdobytego know-how  opracowuje nowe innowacyjne programy edukacyjne, a także tworzy warunki do  podejmowania inicjatyw przez seniorów, przy wsparciu wolontariuszy i naszej kadry, co sprawie, że utworzone w 2019 roku CAS wyróżnia się jako placówka aktywizacji seniorów na skalę co najmniej regionalną.

Projekt odpowiada na potrzeby edukacyjne grup defaworyzowanych  – osób starszych, nie tylko poprzez wypracowanie oferty do nich skierowanej, ale także poprzez zaangażowanie ich w udział w mobilnościach, a następnie – wdrażanie efektów projektu w CAS. Projekt pozwolił nam także lepiej dopasować swoje programy do zmian społecznych i demograficznych co wpisuje się w priorytety regionalne, krajowe i europejskie.

Okres trwania projektu to lipiec 2018 – czerwiec 2019.