Polityka Ochrony Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w stowarzyszeniu, zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest PLinEU Centrum Dobrego Życia, ul. Kasprowicza 9, 31- 523 Kraków, tel. 12 411 05 24 , reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia  (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Napisz do nas na adres e-mail: plineu@plineu.org, adres pocztowy: ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas przystępowania do grona członków stowarzyszenia, rejestracji na szkolenia, inne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie, zapisu do konkretnego projektu, w którym stowarzyszenie jest administratorem danych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez stowarzyszenie?
W ramach określonych przepisami prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są do wykonywania zadań statutowych stowarzyszenia. Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych tylko w sytuacji koniecznej, aby móc zgodnie z prawem wykonywać działalność określoną w naszym statucie. Ich zakres wynika z zawartych umów na realizację projektów lub innych przepisów prawa, w tym celów podatkowych i rachunkowych.

W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas wynikający ze zobowiązań określonych  umową na realizację danego projektu lub obowiązków wynikających z innych przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Odwołanie takiej zgody jest możliwe w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: plineu@plineu.org

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym stowarzyszenie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec stowarzyszenia w zakresie przetwarzania danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej umowy, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego GIODO.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z nami przy realizacji działań statutowych, w tym realizującym dla nas obsługę kadrowo-księgową.

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem RODO.

W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: plineu@plineu.org