Równowaga praca – rodzina

Godzenie życia rodzinnego i zawodowego to wyzwanie współczesnego człowieka. Stają przed nim już osoby szukające zatrudnienia, dla których kluczowe jest dokonanie osobistych wyborów oraz taka organizacja czasu, która umożliwi aktywizację zawodową. Dla osób pracujących równowaga między obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi jest jeszcze większym wyzwaniem, angażującym także ich otoczenie. Problem godzenia życia rodzinnego i zawodowego dotyczy również pracodawców. Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników w coraz większym stopniu zależy od sukcesu, jaki odnoszą oni na obu obszarach życia jednocześnie – w pracy i w domu. Stąd nasze zainteresowanie tematyką i próba przedefiniowania pojęcia „godzenie życia rodzinnego i zawodowego” na bazie zdobytych doświadczeń oraz w kontekście dokonujących się zmian społeczno-ekonomicznych.

W naszym rozumieniu godzenia życia rodzinnego i zawodowego zdecydowanie odchodzimy od koncepcji kompromisu pomiędzy „dwoma życiami”, umożliwiającego przetrwanie intensywnych momentów życia, na rzecz godzenia ról, integrowania tych dwóch sfer życia ze sobą, ich wzajemnego wzbogacania. W ramach projektu wypracowujemy i upowszechniamy rozumienie problemu w ujęciu indywidualnym. Wychodzimy  z założenia, że nie można wypracować ogólnego standardu godzenia ról zawodowych i rodzinnych, bo godzenie tych ról opiera się na indywidualnych wyborach. Wsparcie w tym zakresie powinno być dostosowane do konkretnej sytuacji i wyborów danej osoby, a także do specyfiki organizacji wspierającej ten proces wśród swoich pracowników lub klientów.

Rozwiązania stosowane w społecznej praktyce, mające na celu wspomaganie procesu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, dotyczą zarówno samych rodziców-pracowników, jak i wspierających ich instytucji. Oprócz istniejących już i prawnie określonych elastycznych form zatrudnienia kluczową kwestią dla wspomagania idei godzenia życia zawodowego i rodzinnego na rynku pracy jest edukacja specjalistów / specjalistek, którzy najbliżej i najczęściej stykają się z tym problemem: doradców / doradczyń zawodowych oraz pracowników / pracownic działów kadr i zarządzania zasobami ludzkimi. Od tego, jak dalece idea godzenia życia zawodowego i rodzinnego jest obecna w przygotowaniu zawodowym specjalistów, zależy jej powodzenie na rynku, a więc rzeczywiste wspomaganie pracowników w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz pracodawców w umożliwianiu tego swoim pracownikom.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badań przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu:

Etap pierwszy badań został przeprowadzony metodą desk research i jego celem była identyfikacja luki kompetencyjnej doradców zawodowych i przedstawicieli firm w zakresie znajomości tematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Pobierz: Raport z I etapu badań

Drugi etap badań jakościowych dotyczył szeroko rozumianej problematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego w opinii pracodawców, rodziców i specjalistów rynku pracy. Objął 66 osób: 36 z nich to rodzice (pracujący zawodowo lub poszukujący pracy) uczestniczący w zogniskowanych wywiadach grupowych, a 30 osób to pracodawcy, doradcy zawodowi oraz pracownicy instytucji rynku pracy, którzy byli respondentami indywidualnych wywiadów pogłębionych.

Pobierz: Raport z II etapu badań