O Projekcie

Belka logo KOLORPush the limits-POP

 

Projekt „Przekraczamy granice. Push the limits” był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.

Celem głównym projektu było wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych 60 osób w wieku od 18 do 35 lat, z grupy tzw. NEET (ang. Not in Education, Employment, or Training) zamieszkujących województwo małopolskie, poprzez realizację kompleksowej, spójnej, indywidualnie dopasowanej strategii zmiany, która zakładała między innymi udział w mobilności ponadnarodowej.

Uczestnikami projektu były osoby, które należały do grupy NEET, czyli łącznie spełniały następujące warunki: nie pracowały (były bezrobotne lub bierne zawodowo), nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkoliły się czyli nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy.

 

Okres realizacji projektu: 03.2016 – 31.12.2017.

Wartość projektu: 1 890 867,38 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 834 141,38 zł