O Projekcie

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan zapraszają do udziału w projekcie „Planuję. Działam. Pracuję” realizowanym w ramach podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku.

Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne (zarejestrowanych w UP nieprzerwanie od 24 miesięcy) oraz bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i jednocześnie będące w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej (ubogie, bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które utraciły zatrudnienie i posiadają status osoby bezrobotnej, członków rodzin wielodzietnych), a także osoby niepełnosprawne.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających w gminach powiatu limanowskiego: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa – wieś, Łukowica, Mszana Dolna – wieś i miasto, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark oraz w powiecie nowosądeckim w gminach: Łabowa, Piwniczna Zdrój, Rytro.

Co oferujemy?

Uczestnikom projektu oferujemy bezpłatne, kompleksowe wsparcie w aktywizacji zawodowej i społecznej. Skuteczność proponowanej oferty wsparcia opiera się na zastosowaniu nowatorskich, a jednocześnie sprawdzonych metod (coaching grupowy, coaching indywidualny, Trening Orientacji na Rynku Pracy, indywidualna opieka Job Coachów – pośredników pracy w aktywnym poszukiwaniu pracy, kursy zawodowe i staże). Wsparcie to ma charakter kompleksowy i mocno zindywidualizowany tzn. dostosowany i odpowiadający na konkretne potrzeby każdego uczestnika/uczestniczki projektu. Dla każdego beneficjenta projektu wyznaczone zostaną indywidualne cele zawodowe i opracowany Indywidualny Plan Działania. Kursy i staże zawodowe dobrane zostaną zgodnie predyspozycjami i potrzebami uczestników projektu oraz dostosowane będą do sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Udział w projekcie obejmuje dwa etapy

Etap I (obligatoryjny dla wszystkich uczestników)

 

 • KONTRAKT – zawarcie umowy i określenie wsparcia indywidualnego.
 • COACHING GRUPOWY – cykl pięciu spotkań (40 godzin).
  Coaching jest skuteczną metodą pracy z ludźmi, polegającą na wydobywaniu ich mocnych stron, pomocy w omijaniu osobistych barier i ograniczeń oraz ułatwianiu lepszego funkcjonowania. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu, a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów, wzmacniając zarazem rozwój nowych strategii myślenia i działania. Celem coachingu grupowego jest uruchomienie zasobów osobistych i zawodowych uczestników, wypracowanie proaktywnych postaw i zdolności do samoregulacji (wiary w siebie, poczucia własnej wartości, poczucia kompetencji w różnych rolach, w tym w roli zawodowej, uporządkowanie posiadanych kompetencji, atutów, uzyskanie informacji zwrotnej na temat posiadanych zasobów i możliwości wykorzystania ich w pracy).
 • COACHING INDYWIDUALNY – prowadzony równolegle z innymi działaniami w celu utrzymywania nowych wzorców myślenia i działania, motywacji, zaangażowania, wdrażania planów działania, przełamywania kryzysów (7 godzin/osoba).
 • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – opracowany dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu. Określenie celów i zadań aktywizacji zawodowej, wybór szkolenia i /lub stażu i/lub miejsca poszukiwania pracy w zgodzie z rynkiem pracy i własnymi predyspozycjami.
 • TRENING ORIENTACJI NA RYNKU PRACY – Dwa dwudniowe spotkania (24 h/grupa) – warsztaty na temat współczesnego rynku pracy, skutecznych strategii poszukiwania pracy, autoprezentacji i przygotowania do rozmów o pracę, spotkań z pracodawcami, warunków zatrudnienia.
 • AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY – opieka Job Coacha – pośrednika pracy w samodzielnym poszukiwaniu pracy, przygotowanie dokumentów (CV, list motywacyjny, zaświadczenia), pomoc w nawiązaniu kontaktu z pracodawcą i /lub odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, pozyskiwanie ofert (4 godziny/osoba).

Etap II (opcjonalny, dla wybranych uczestników)

 • KURSY ZAWODOWE – dla uczestników/uczestniczek projektu którzy muszą nabyć, podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe. Szkolenia dobierane będą indywidualnie do potrzeb uczestników. Każdy kurs kończy się egzaminem zawodowym i wydaniem zaświadczenia wg. rozporządzenia MEN.
 • STAŻE ZAWODOWE – 3 miesięczny płatny staż zawodowy, w wymiarze 1/2 lub cały etat.

W drugim etapie projektu uczestnik może skorzystać tylko z kursu zawodowego lub z całości oferty (kurs +staż)

WSPARCIE DODATKOWE

 • indywidualne doradztwo w zależności od potrzeb (doradca zawodowy, prawnik, psycholog)
 • dodatki szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem na czas udziału w projekcie
 • stypendium stażowe

 

Korzyści dla uczestników/uczestniczek projektu

 • wypracowanie proaktywnych postaw i zdolności do samoregulacji (wyznaczenie celów zawodowych, wzrost samowiedzydotyczącej własnych kompetencji zawodowych i osobistych, zwiększenie motywacji do działania, podniesienie poczucia własnej wartości)
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów i pokonywania barier osobistych
 • podniesienie lub nabycie nowych kompetencji zawodowych i społecznych
 • nabycie umiejętności poruszania się i orientacji na rynku pracy
 • zdobycie doświadczenia zawodowego

 

Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach. Wszystkie działania projektowe odbywać się będą na terenie powiatu limanowskiego i nowosądeckiego, w miejscach dogodnych dla Uczestników projektu.

 

Biura Projektu:

 

Tymbark

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań”

Ośrodek Rehabilitacyjny

34-650 Tymbark 495

tel: 792 388 364

e – mail: pracuje@plineu.org

 

Kraków

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

 

ul. J. Kasprowicza 9a/1

31-523 Kraków

tel/fax 12 411 05 24 kom. 881 381 467

e-mail: pracuje@plineu.org

 

belka_logo_do_PDP-net-609