PLinEU w akcji włączania/PLinEU in inclusion action

PLinEU w akcji włączania: wolontariatu, mniejszości kulturowych i innowacji (PLinEU in inclusion action: volunteering, cultural minorities, innovations).

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021. Projekt umożliwi stworzenie kompleksowego, adekwatnego do potrzeb uczestników i wymagań zmieniającego się świata, innowacyjnego programu wsparcia osób dorosłych w budowaniu swojego potencjału zawodowego, osobistego oraz społecznego.

Cele projektowe:

1. W zakresie przygotowania zespołu menadżerskiego do przygotowania i wdrożenia nowej oferty edukacyjnej dla
młodych dorosłych:
a) zdobycie wiedzy na temat wpływu kontekstu kulturowego na funkcjonowanie w nowych środowiskach i grupach,
rozumienie różnic międzykulturowych – zarządzanie różnorodnością na poziomie organizacji, pracowników, grup
docelowych, udoskonalenie polityki antydyskryminacyjnej;
b) uwrażliwienie na potrzeby cudzoziemców, zwiększenie samoświadomości w obszarze tematyki antydyskryminacyjnej
dotyczącej uwarunkowań kulturowych, szanse i ograniczenia wynikające z pracy w grupach wielokulturowych;
c) poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z promocją aktywności społecznej, pozyskiwaniem i utrzymywaniem
sieci wolontariuszy, budowania współpracy z liderami wolontariatu, wzmacniania ich motywacji i skuteczności;
d) poszerzenie wiedzy na temat projektowania programów edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
dydaktycznych, edukacji interaktywnej oraz uczenia się przez działanie, również w kontekście planowania inwestycji
związanych z ich użyciem;
e) rozwój umiejętności opracowywania innowacyjnych strategii rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem
aktywności społecznej i włączania kulturowego.

2. W zakresie rozwoju kompetencji kadry trenerskiej pracującej z osobami dorosłymi:
a) nabycie wiedzy dotyczącej zagadnień międzykulturowych (różnice i ich wpływ na funkcjonowanie grupy
zadaniowej/projektowej), wykorzystanie jej do przygotowania nowych programów szkoleniowych;
b) uwrażliwienie na problemy mniejszości kulturowych,
c) rozwój umiejętności projektowania szkoleń innowacyjnych, z wykorzystaniem aktywizujących metod uczenia się tj.
uczenia przez działanie oraz interaktywnych metod;
d) udoskonalenie warsztatu trenerskiego poprzez poznanie nowoczesnych technik i narzędzi wzmacniających
skuteczność edukacji nieformalnej u dorosłych.

3. W zakresie rozwinięcia potencjału liderów wolontariatu, którzy będą ambasadorami tej aktywności wśród młodych
dorosłych:
a)poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących promocji aktywności społecznej, budowania relacji z zespołami
wolontariuszy i podtrzymywania ich zaangażowania,
b) zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania w grupach różnorodnych kulturowo i etnicznie, zagadnień dyskryminacji
ze względu na pochodzenie, włączania społecznego imigrantów,
c) rozwój samoświadomości: postawy i przekonania dotyczących różnic kulturowych, trening międzykulturowy,
d) rozwój ich kompetencji miękkich poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

4. W zakresie wzmocnienia europejskiego potencjału Stowarzyszenia: nawiązanie kontaktów z organizacjami
międzynarodowymi oraz wymiana dobrych praktyk.

W projekcie zaplanowano udział kadry PLinEU w 6 kursach:

  1. Program redukcji stresu bazujący na mindfulness.
  2. Kreatywność i myślenie krytyczne.
  3. Innowacyjne metody efektywnego uczenia się: Blended Learning & Flipped Classroom.
  4. Uchodźcy i imigranci: integracja ze społecznością UE poprzez edukację nieformalną.
  5. Indoor and outdoor games.
  6. Skuteczne metody zachęcania do udziału w wolontariacie.

Do realizacji projektu zaprosiliśmy 3 instytucje szkoleniowe: DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE WTF, EUROMIND PROJECTS SL, ANATOLIA EDUCATION. Każda pochodzi z innego kraju: Cypr, Hiszpania i Turcja co ma kluczowe znaczenie dla projektu i uczestników.