Poradnik

LOGO_Akademia_Aktywnosci_Spolecznej

Często prowadzenie działalności społecznej rozpoczyna się od utworzenia grupy nieformalnej, której działalność nie jest nigdzie rejestrowana. Np. może to być grupa mam które organizują różne inicjatywy z zakresu spędzania czasu wolnego i rozwoju swoich umiejętności, które okazują się on sukcesem. Powstaje pomysł, by rozwinąć tę działalność, zwłaszcza, jeżeli do inicjatywy przyłączają się kolejni zainteresowani. I to może być już tylko krok od sformalizowania tej działalności, ponieważ łatwiej jest prowadzić pewne działania (np. zbierać pieniądze na zorganizowaniem kolejnych spotkań czy starć się o udostępnienie lokalu przez gminę) np. jako zarejestrowane stowarzyszenie.

Zapraszamy do lektury praktycznych wskazówek, jak rozwijać swoje umiejętności oraz skutecznie działać w ramach grup formalnych i nieformalnych na rzecz swoich lokalnych społeczności.

ROZWÓJ OSOBISTY

Rozwój osobisty to popularne hasło, na które składa się wzmacnianie tych kompetencji, umiejętności czy talentów, które umożliwiają osiągnięcie samorealizacji życiowej. Rozwoju osobistego nie należy postrzegać wyłącznie w kategoriach zawodowych. Dla wielu osób rozwój ten sprowadzać się będzie do angażowania się w działalność społeczną, w tym na rzecz określonych grup społecznych czy nawet całej społeczności lokalnej.
Rozwój osobisty odgrywa szczególną rolę w przypadku liderek lokalnych. Nie tylko może być jednym z czynników motywujących do dalszego angażowania się w inicjatywy społeczne, ale także może usprawniać oraz zwiększać skuteczność lokalnego oddziaływania. Rozwój osobisty to wreszcie jeden ze sposób przeciwdziałania poczuciu wypalenia, ponieważ w sposób naturalny umożliwia odkrywanie kolejnych obszarów rozwojowych.

Rozwój osobisty – czytaj więcej

IDENTYFIKACJA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Bardzo wiele inicjatyw jest realizowanych w oderwaniu od realnych problemów występujących na szczeblu lokalnym oraz potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność. Często pomija się czy wręcz ignoruje etap związany z właściwą diagnozą potrzeb społeczności lokalnej, w oparciu o którą powinny być planowane – a w dalszej kolejności realizowane – konkretne działania. A przecież właściwie przeprowadzona identyfikacja potrzeb lokalnych nie tylko pozwala zaplanować rozwiązania, które wpisują się w oczekiwania konkretnych osób i/lub grup społecznych. Sprzyja ona także większej efektywności oraz skuteczności planowanych do realizacji działań. Dodatkowo, zwiększa poczucie sprawstwa i realnego wpływu mieszkańców i mieszkanek na swoje najbliższe otoczenie. Dzięki temu przyczynia się do kształtowania postaw obywatelskich oraz braniu odpowiedzialności przez społeczność lokalną za otaczającą rzeczywistość.

Identyfikacja potrzeb lokalnych-czytaj więcej

PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ LOKALNYCH

Realizacja inicjatyw lokalnych to duże wyzwanie, wymagające wcześniej przemyślanego zaplanowania. Dostrzec można tutaj prostą zasadę: im więcej czasu poświęcisz na dokładne zaplanowanie działań które planujesz realizować, tym bardziej zmniejszasz ryzyko wystąpienia trudnych zdarzeń oraz sytuacji problemowych.

Projektowanie działań lokalnych-czytaj więcej

BUDOWANIE PARTNERSTW

W grupie siła. Ta zasada dotyczy także – a może przede wszystkim – partnerstw lokalnych zawiązywanych w celu rozwiązania określonego problemu, które dostrzegany jest na poziomie lokalnym. Połączenie wiedzy, doświadczenia a także zasobów różnych podmiotów pozwala na to, aby w pełni dostrzec złożoność występującego problemu oraz zaproponować kompleksowe a nawet innowacyjne sposoby jego rozwiązania. Czy jedna organizacja lub instytucja jest w stanie sama temu podołać? Zazwyczaj padnie tutaj odpowiedź negatywna. Każda organizacja/instytucja posiada bowiem swoje ograniczenia, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, ograniczeń finansowych czy specyfiki działalności. Zwróć jednak uwagę na to, że to co stanowi dla Ciebie czy Twojej organizacji/instytucji poważne ograniczenie może być równocześnie ważnym zasobem innego podmiotu lokalnego.

Budowanie partnerstw lokalnych-czytaj więcej

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Partycypacja obywatelska to określenie oznaczające zaangażowanie obywateli/obywatelek w lokalne działania czy wydarzenia, poprzez współudział w procesach decyzyjnych – czy to podejmowanych przez instytucje samorządowe czy lokalne organizacje pozarządowe – przebiegających na szczeblu lokalnym. Nieodłącznym elementem partycypacji obywatelskiej jest aktywne działanie, czyli branie współodpowiedzialności za to, jak wygląda nasze najbliższe otoczenie, jakie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej są realizowane czy wreszcie w jakim kierunku zmierzają rozwiązania społeczne czy inwestycje infrastrukturalne.
Pamiętaj, że angażowanie mieszkańców/mieszkanek w proces decyzyjny ma sens o ile przedsięwzięcie to jest dobrze przygotowane, rzetelnie przepro­wadzone, a jego rezultaty zostaną wprowadzone w życie. Poniżej znajdziesz wytyczne, które pomogą Ci profesjonalnie zaplanować poszczególne etapy tego procesu.

Partycypacja obywatelska-czytaj więcej