XNa startWsteczWstecz

Jak korzystać z podręcznika

Jeśli chcesz zostać specjalistką/specjalistą coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego – ten podręcznik adresowany jest do ciebie. W szczególności skierowany jest on do osób zajmujących się doradztwem zawodowym i szeroko rozumianą aktywizacją zawodową rodziców oraz do osób odpowiedzialnych w organizacjach za kształtowanie polityki zatrudnienia oraz rozwiązań przyjaznych pracownikom i pracownicom, w tym dedykowanych pracownicom/pracownikom będącym rodzicami.

Podręcznik umożliwi ci nabycie nowych kompetencji z zakresu pracy indywidualnej oraz grupowej, dzięki którym będziesz mogła/mógł oferować rodzicom napotykającym na trudności w obszarze godzenia życia zawodowego i rodzinnego kompleksowe oraz uzupełniające się wsparcie. Jeśli zajmujesz się doradztwem zawodowym czy też innymi formami wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej rodziców, korzystanie z podręcznika umożliwi ci zaplanowanie oraz wdrożenie planu ukierunkowanego na podjęcie oraz utrzymanie zatrudnienia przez rodzica, przy równoczesnym zachowaniu przez niego harmonii pomiędzy sferą zawodową i rodzinną. Jeśli z kolei jesteś osobą pracującą w dziale human resources lub bezpośrednio zarządzasz pracownicami/pracownikami w organizacji, podręcznik będzie pomocny w zakresie kształtowania polityki zatrudnienia wpływającej na lojalność, zaangażowanie oraz wzrost motywacji pracownic/pracowników, zwłaszcza tych będących rodzicami.

Podręcznik został podzielony na cztery części. Pierwsza, zatytułowana WPROWADZENIE, zawiera krótki opis tematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wyjaśnienie, co składa się na usługę coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Dodatkowo, w części tej znajdziesz opis projektu, w ramach którego powstał niniejszy podręcznik oraz poznasz zespół zaangażowany w jego przygotowanie.

Część NARZĘDZIA poświęcona jest innowacyjnym narzędziom wypracowanym w ramach projektu, w oparciu o które możesz w ramach pracy indywidualnej wspierać rodzica w procesie osiągania równowagi pomiędzy pracą zawodową i życiem rodzinnym. Znajdziesz tutaj opis dwóch narzędzi do pracy indywidualnej – Indywidualnego Planu Godzenia Życia Zawodowego i Rodzinnego oraz Zeszytu Indywidualnego Bilans–Balans – wraz z gotowymi formularzami do wykorzystania w pracy z rodzicem oraz wytycznymi do pracy w oparciu o nie. Narzędzia opisane zostały w taki sposób, aby czytelnie przedstawiały strukturę pracy z rodzicem oraz porządek poszczególnych sesji realizowanych metodą coachingową. W części narzędziowej znajdziesz również opis Klubu Rodzica, czyli inicjatywy ukierunkowanej na angażowanie rodziców w tworzenie nieformalnej sieci wsparcia i rozwoju.

Kolejna część podręcznika, zatytułowana PAKIET SZKOLENIOWY, przedstawia możliwości związane z pracą grupową z rodzicami w procesie wspierania ich w budowaniu równowagi na linii praca–rodzina. W tej części podręcznika znajdziesz gotowe moduły szkoleniowe, odzwierciedlające różne perspektywy oraz różne propozycje rozwiązań, dzięki czemu każdy rodzic będzie w stanie w sposób świadomy i przemyślany opracować indywidualną, dopasowaną do swoich potrzeb zawodowych i rodzicielskich strategię godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Propozycje szkoleń nie są przypadkowe, stanowią wynik doświadczeń oraz refleksji powstałych w trakcie realizacji projektu. Poszczególne moduły szkoleniowe opracowane zostały także w oparciu o zasady uczenia się osób dorosłych, stąd tak ogromny nacisk nie tyle na stronę teoretyczną, ale praktyczną, opierającą się na własnych doświadczeniach oraz indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach rodziców wynikających z ich bieżącej sytuacji życiowej.

Każde ze szkoleń opracowane zostało wedle tego samego schematu. W opisie szkolenia znajdziesz zatem sesje tematyczne składające się na dane szkolenie, wraz z propozycją konkretnych ćwiczeń do wykorzystania w ramach poszczególnych sesji. Ćwiczenia te zostały opisane w taki sposób, abyś wiedziała/wiedział, jak je przeprowadzić, łącznie ze sposobem ich omówienia oraz podsumowania na forum. Dodatkowo, ćwiczenia zostały wzbogacone o materiały trenerskie. Materiały te mogą być zarówno materiałami do rozdania osobom uczestniczącym w szkoleniu, jak i materiałami, w oparciu o które uzupełnisz swoją wiedzę o zagadnienia niezbędne do przeprowadzenia danej sesji.

Ostatnia część podręcznika to NIEZBĘDNIK. W części tej znajdziesz dodatkowe informacje czy materiały umożliwiające sprawne i efektywne korzystanie z podręcznika. Znajdziesz tutaj zatem słowniczek pojęć używanych w podręczniku oraz opis metod pracy wykorzystywanych w ramach pracy indywidualnej czy grupowej z rodzicem.

W NIEZBĘDNIKU możesz zapoznać się również z wynikami badań przeprowadzonych w ramach projektu, które w sposób nowatorski przedstawiają spojrzenie na kwestie składające się na problem godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Polsce. Zapoznanie się z tą częścią podręcznika na pewno będzie pomocne, aby w sposób kompleksowy zrozumieć różne obszary problemowe, które składają się na równowagę pomiędzy pracą zawodową i rodziną, wskazując zarazem złożoność oraz wielowątkowość tego zagadnienia.

NIEZBĘDNIK zawiera także listę wszystkich ćwiczeń prezentowanych w części szkoleniowej podręcznika. Na ich podstawie możesz opracować własne, nowatorskie moduły szkoleniowe, mając zarazem pewność, że będą one odnosić się do kwestii związanej z obszarem godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Zadbaj jednak o to, aby wybór konkretnych propozycji ćwiczeń wynikał z celów szkoleniowych, jakie sobie stawiasz w ramach pracy z określoną grupą rodziców.

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany pracą metodą coachingową, możesz skorzystać z materiału audio, na którym znajdują się nagrane przykładowe sesje. Niech służą ci one za inspirację w drodze do budowania swoich kompetencji zawodowych i osobistych oraz stawania się specjalistką/specjalistą ds. coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Z podręcznika możesz korzystać w sposób usystematyzowany oraz wybiórczy. Jego struktura zaplanowana została z myślą zarówno o osobach, które chcą korzystać z rozwiązań w postaci gotowych programów szkoleniowych, jak i tych, które same chcą tworzyć propozycje wsparcia dla rodziców, bazując na propozycjach ćwiczeń zawartych w podręczniku. Możesz zatem zastosować programy szkoleniowe, które powstały w ramach projektu, możesz również sama/sam komponować programy szkoleniowe, wybierając te elementy poszczególnych szkoleń, które wydają się najbardziej adekwatne i potrzebne rodzicom, z którymi pracujesz.

Treści podręcznika mogą mieć zarówno zastosowanie w ramach pracy indywidualnej z rodzicem, jak i w przypadku pracy grupowej. Część NARZĘDZIA została opracowana pod kątem pracy indywidualnej z rodzicem, z kolei część PAKIET SZKOLENIOWY ukierunkowany jest na pracę grupową. Obie części wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu możesz zaoferować rodzicowi kompleksową ofertę wsparcia. Niemniej jednak, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś szukała/szukał inspiracji do pracy indywidualnej w ćwiczeniach znajdujących się w części szkoleniowej podręcznika.

Możesz korzystać tylko z wybranych przez ciebie narzędzi, szkoleń, sesji szkoleniowych czy wreszcie ćwiczeń zawartych w podręczniku. Jednak jeśli masz aspiracje, aby stać się specjalistką/specjalistą coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, koniecznie zapoznaj się z całą treścią podręcznika. Szczególnie istotne są tutaj założenia do pracy przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi projektowych, tj. metod pracy z rodzicem w oparciu o Indywidualny Plan Godzenia Życia Zawodowego i Rodzinnego oraz Zeszyt Indywidualny Bilans–Balans. Tylko w ten sposób zdobędziesz wiedzę merytoryczną, niezbędną w procesie wspierania rodzica w wypracowaniu własnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na problem braku równowagi pomiędzy pracą i rodziną.