XNa startWsteczWstecz

Opis usługi coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Systemowe wsparcie adresowane do rodziców dążących do osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym może przybierać różne formy. Jednak zazwyczaj ma ono charakter wybiórczy, tzn. rodzicom oferowane są pojedyncze rozwiązania, a nie pełen pakiet różnorodnych, wzajemnie uzupełniających się form wsparcia. Ponadto, oferta wsparcia adresowana do rodziców najczęściej jest uniwersalna, przez co nie odpowiada na specyficzne trudności czy potrzeby wynikające z określonej sytuacji zawodowej lub rodzinnej poszczególnych osób.

Lukę w powyższym zakresie wsparcia zapełnia usługa coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Coaching jest skuteczną metodą pracy z ludźmi, która polega na wydobywaniu ich mocnych stron, pomocy w omijaniu osobistych barier i ograniczeń oraz ułatwianiu bardziej efektywnego funkcjonowania. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu, a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów, wzmacniając zarazem rozwój nowych strategii myślenia i działania. Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego to nowy rodzaj usługi dedykowanej rodzicom. Wyjątkowość tej usługi polega na uwrażliwieniu na sytuację rodziców, którzy napotykać mogą na szczególne trudności, aby zachować balans pomiędzy samorealizacją zawodową i realizowaniem się w roli rodzica.

Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego to bardzo zindywidualizowana forma wsparcia, dopasowana do potrzeb konkretnego rodzica, które zidentyfikowane zostały przez niego na obecnym etapie życia zawodowego i rodzinnego. Trudno jest mówić tutaj o jednym standardzie rozwiązania, ponieważ propozycje zmian wypracowane są przez rodzica w odpowiedzi na obszary, które postrzegane są jako problemowe. Rodzic nie otrzymuje tym samym gotowej propozycji rozwiązań, ale sam określa obszary swojego życia codziennego, w których chce dokonać znaczących dla siebie przemian.

Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego oparty jest na konkretnym schemacie oraz narzędziach. Praca z rodzicem rozpoczyna się diagnozą, dokonywaną przy pomocy Zeszytu Indywidualnego Bilans–Balans. Etap ten umożliwia korzystającym z takiego wsparcia rodzicom ocenę swoich barier i problemów w osiągnięciu równowagi praca–rodzina. Następnie poprzez serię kilku lub kilkunastu sesji coachingowych opracowywana i wdrażana jest strategia pokonywania zidentyfikowanych ograniczeń. Zasadniczym celem procesu coachingowego jest budowanie u rodzica aktywnych postaw, charakteryzujących się przekonaniem, że rozwiązanie problemów tkwi we mnie i to tylko ja mogę być autorką/autorem swojego sukcesu. Rolą coacha jest – tylko i aż – wspieranie i towarzyszenie w odkrywaniu tego potencjału. Strukturę powyższemu procesowi nadaje Indywidualny Plan Godzenia Życia Zawodowego i Rodzinnego – narzędzie wspierające rodzica w planowaniu i realizacji swoich celów.

Celem coachingu jest skuteczne, ale też bezpieczne poprowadzenie rodzica przez drogę wyznaczania celów oraz bilansowania poziomu zaangażowania w różne role, które pełni w swoim życiu. Coaching zakłada całościowe spojrzenie na rodzica, biorąc pod uwagę jej/jego rozwój zawodowy, ale także sytuację rodzinną i cele osobiste.

Do tej pory, głównie ze względu na koszty i ograniczoną liczbę specjalistek/specjalistów, coaching stosowano głównie w biznesie. Niemiej jednak, metoda ta jest na tyle skuteczna i elastyczna, że z powodzeniem stosuje się ją na coraz szerszą skalę. Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego to pierwsza tego typu usługa w Polsce, opracowana z myślą o wszystkich osobach, które pracują z rodzicami i chcą ich wspierać w efektywnym i skutecznym procesie samorealizacji życiowej, uwzględniając zarazem różnorodność ról i sytuacji życiowych.