XNa startWsteczWstecz

Motywowanie i zarządzanie zmianą

Liczba godzin szkoleniowych: 8

Szkolenie Motywowanie i zarządzanie zmianą ukierunkowane jest na wsparcie rodziców w procesie wprowadzania ważnych zmian w ich życiu, zwłaszcza tych, które ukierunkowane są na osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. W ramach szkolenia rodzice identyfikują zmiany, jakie chcą wprowadzić w swoim życiu, a także pracują nad praktycznymi aspektami związanymi z ich wdrażaniem. Identyfikują zatem poziom swojej osobistej motywacji do wprowadzenia zmiany, która ma zasadniczy wpływ na utrzymanie ich zaangażowania w zmianie. Uczestniczki/uczestnicy szkolenia mają możliwość bliższego przyjrzenia się różnym czynnikom, które mogą zarówno wspierać, jak i hamować ich działania. Dodatkowo, dowiadują się, jak pracować z oporem ze strony najbliższego otoczenia oraz jak prowadzić trudne rozmowy, które wiążą się z planowaną czy już wdrażaną zmianą.

Sesja 1. Dynamika zmiany – utrzymać motywację

Sesja ma na celu wsparcie rodziców w procesie realizacji różnego rodzaju zmian, jakie planują w ramach dążenia do uzyskania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. Sesja dostarcza wiedzę z zakresu dynamiki zmiany. Umożliwia także przygotowanie się do reagowania na potencjalne trudności, jakie mogą się pojawić w procesie zmiany. W trakcie sesji rodzice wypracują pomysły działań, które mogą wspierać ich w momencie słabnącej motywacji i pojawiającego się zniechęcenia. Możliwość uzyskania wsparcia od grupy (podobieństwo doświadczanych trudności) czy możliwość zainspirowania się pomysłami innych osób uczestniczących stanowi dodatkowy element pomocny w przygotowaniu się do planowanej zmiany.

Nazwa ćwiczenia: Dynamika zmiany

Cele ćwiczenia:

 • zwiększenie wiedzy na temat dynamiki indywidualnych reakcji na zmiany,
 • wypracowanie rozwiązań ułatwiających przezwyciężenie trudności i utrzymanie motywacji w procesie zmiany.

Efekty ćwiczenia: osoby uczestniczące poznają model reakcji na zmiany i indywidualne wzorce reagowania na zmiany. Zwiększą świadomość odnośnie swych indywidualnych reakcji na zmiany oraz poznają sposoby utrzymywania motywacji w trudnych momentach.

Czas: 120 minut.

Materiały szkoleniowe: flipchart, papier do flipchartu, kolorowe flamastry, kartki formatu A4 dla każdej osoby uczestniczącej, materiał trenerski Model reakcji na zmianę.

Organizacja przestrzeni: organizacja sali umożliwiająca pracę w parach, organizacja sali umożliwiająca pracę w mniejszych zespołach, w ramach pracy na forum krzesła ustawione w kręgu.

Metody pracy: praca w parach, praca w małych zespołach, praca na forum, miniwykład.

Instrukcja:

Krok 1: Poproś osoby uczestniczące, aby swobodnie dobrały się w pary. Rozdaj każdej osobie kartkę formatu A4.

Krok 2: Zachęć uczestniczki/uczestników szkolenia do przypomnienia sobie znaczącej zmiany, jakiej dokonali/dokonały w swoim życiu. Ważne, aby zmiana ta była już zakończona. Może być to zarówno zmiana zaplanowana i mocno oczekiwana, jak i zmiana, którą w jakiś sposób wymusiły czynniki zewnętrzne. Każda z osób w parze ma zadanie uważnie wysłuchać historii zmiany drugiej osoby z pary oraz zanotować, jakie emocje, myśli i działania pojawiały się: w pierwszych dniach zmiany, po upływie 1‑2 miesięcy (ewentualnie dłuższego lub krótszego przedziału czasowego – chodzi o moment mniej więcej w połowie procesu zmiany) oraz po upływie roku lub kilku lat od zmiany. Dla ułatwienia, wypisz powyższą instrukcję na kartce do flipchartu i powieś w miejscu widocznym dla wszystkich osób. Aby zwiększyć komfort rozmów, możesz uprzedzić osoby uczestniczące, że nie będą prezentować całych historii na forum grupy, a jedynie zanotowane reakcje na poszczególne etapy zmiany. Obie osoby w parze po kolei będą w roli osoby opowiadającej i słuchającej-notującej.

Krok 3: Przygotuj na flipcharcie tabelę z określonymi w instrukcji perspektywami czasowymi. Poproś każdą z osób o zasygnalizowanie, jakiego rodzaju zmiana była opisywana oraz o przedstawienie reakcji dla każdego z etapów. Zapisz na flipcharcie pojawiające się kluczowe hasła charakterystyczne dla poszczególnych przedziałów czasowych.

Krok 4: Zachęć osoby uczestniczące do podzielenia się swoimi refleksjami związanymi z reagowaniem na zmianę. Moderuj dyskusję grupową w oparciu o poniższe pytania:

 • Jakie podobieństwa w reakcjach na poszczególnych etapach zmiany zauważacie w poszczególnych historiach?
 • Jakie różnice w reakcjach na poszczególnych etapach zmiany zauważacie w poszczególnych historiach?
 • Od czego zależy rodzaj tych reakcji i ich nasilenie?
 • Co wpłynęło na to, że wasze negatywne nastawienie do zmiany zmieniło się w pozytywną ocenę siebie i efektów zmiany?
 • Jakie dostrzegacie swoje indywidualne wzory reagowania na zmianę?
 • Na jakim etapie motywacji jesteście obecnie w swoich indywidualnych projektach zmiany?
 • Jakie widzicie podobieństwa i różnice osobistych doświadczeń w stosunku do faz ujętych w modelach zmiany?
 • Jak możecie wykorzystać wiedzę o dynamice reakcji na zmianę, planując swoje osobiste zmiany?

Wnioski grupowe możesz uzupełnić o krótką prezentację modeli reakcji na zmianę prezentowanych w literaturze. Pomocny będzie dla Ciebie także materiał trenerski Model reakcji na zmianę. W ramach omawiania tego kroku zwróć uwagę na przewidywane obniżenie motywacji i spadek pewności siebie na tym etapie zmiany, kiedy następuje konfrontacja planów z realiami otoczenia.

Krok 5: Podziel osoby uczestniczące na 3- lub 4-osobowe zespoły. Każdemu zespołowi rozdaj kartki do flipchartu oraz kolorowe flamastry. Poproś zespoły o wypracowanie konkretnych propozycji rozwiązań, jakie mogą wykorzystywać, aby utrzymywać swoje działania związane z wdrażaniem zmiany w momencie spadku swojego zaangażowania.

Krok 6: Zaproś poszczególne zespoły do prezentacji na forum wypracowanych rozwiązań. Po zakończeniu części prezentacyjnej zachęć osoby uczestniczące do dalszej dyskusji:

 • Jak można pogrupować wypracowane przez was rozwiązania?
 • Które z tych rozwiązań są uniwersalne, a które wydają się wam zależne od specyfiki sytuacji?
 • Które rozwiązania wydają się wam najskuteczniejsze? Dlaczego?
 • Od czego zależy skuteczność tych rozwiązań?

Krok 7: Na koniec zachęć każdą osobę uczestniczącą do wyboru dwóch rodzajów rozwiązań spośród tych, które były prezentowane wcześniej na forum. W pierwszej kolejności ma być to rozwiązanie, które dana osoba już testowała i w jej przypadku okazało się skuteczne. Zachęć także do wyboru rozwiązania, którego osoba ta jeszcze nie próbowała, a które wydaje się jej pomocne lub adekwatne do jej sposobu reagowania na zmiany i które chciałaby wykorzystać w przyszłości.

Podsumowanie ćwiczenia:

W ramach podsumowania całego ćwiczenia zachęć osoby uczestniczące do podzielenia się swoimi refleksjami z tego doświadczenia. Możesz uzupełnić wypracowane przez osoby uczestniczące propozycje strategii utrzymywania motywacji o dodatkowe przykłady narzędzi lub technik z różnych obszarów (radzenia sobie ze stresem, eliminowania negatywnych przekonań, technik związanych z zarządzaniem sobą w czasie, techniki małych kroków itp.). Zwróć uwagę na to, że w skutecznym planowaniu zmiany mają znaczenie nie tylko jasna wizja, wynikający z niej cel, strategia i plan osiągnięcia celu, ale też strategia utrzymania motywacji i zaangażowania w procesie zmiany. Jeżeli uczestniczki/uczestnicy szkolenia przygotowują się do zmian, których się obawiają lub doświadczyli niedawno negatywnych i niezależnych od siebie zmian – możesz skoncentrować się na podkreśleniu czasowych zmian w ocenie efektów zmiany oraz umiejętności wyciągania pozytywnych wniosków i pozytywnego przewartościowywania takich doświadczeń.

Wskazówki dla trenerki/trenera:

W trakcie tej sesji zwróć uwagę, czy wypowiedzi uczestniczek/uczestników koncentrują się na obszarach i tematach, na które mają wpływ. Ważne, aby uniknąć koncentrowania się na trudnych, zewnętrznych czynnikach, które wpływały na doświadczane zmiany, stanowiły bariery itp. Podkreślaj osobiste sukcesy w zakresie zarządzania swoimi reakcjami na zmiany.

Sesja 2. Planowanie zmiany – Analiza Pola Sił

Sesja stanowi kontynuację przygotowania do wprowadzania zmiany, tym razem poprzez poznanie i przećwiczenie wykorzystania Analizy Pola Sił w planowaniu zmiany, jaką zamierzają wprowadzać poszczególne osoby uczestniczące. Rodzice skupiają się na osobistej motywacji i utrzymywaniu zaangażowania w procesie zmiany. Dodatkowo, uczą się planować zmianę tak, aby uwzględniać zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki, jakie mogą wspierać oraz hamować ich działania. Analiza Pola Sił (autorstwa K. Lewina) stanowi w tej sesji narzędzie do analizy planowanych działań pod kątem zwiększenia szans na ich powodzenie. Zachęca ona do szerszej analizy czynników, które mogą mieć wpływ na sukces podejmowanego przedsięwzięcia i pomaga wypracować pełniejszą pulę możliwych do podjęcia działań. Idea analizy czynników i sił, które mogą hamować działania w zmianie, oraz przygotowanie sposobów na osłabianie ich oddziaływania jest ważnym elementem tej sesji.

Nazwa ćwiczenia: Analiza Pola Sił

Cel ćwiczenia:

 • dostarczenie osobom uczestniczącym umiejętności wykorzystywania Analizy Pola Sił w planowaniu swojej zmiany.

Efekty ćwiczenia: osoby uczestniczące dowiedzą się, jak wykorzystywać Analizę Pola Sił w planowaniu zadań prowadzących do realizacji ich celów. Poznają również przykładowe sposoby wzmacniania czynników wspierających zmianę i osłabiania czynników ją hamujących.

Czas: 90 minut.

Materiały szkoleniowe: flipchart, kartki do flipchartu, kolorowe flamastry, materiał trenerski Analiza Pola Sił.

Organizacja przestrzeni: organizacja sali umożliwiająca pracę w mniejszych zespołach, w ramach pracy na forum krzesła ustawione w kręgu.

Metody pracy: praca w małych zespołach, praca na forum, burza mózgów, miniwykład.

Instrukcja:

Krok 1: Przedstaw osobom uczestniczącym koncepcję Kurta Lewina i wynikający z niej diagram Analizy Pola Sił. Możesz skorzystać tutaj z materiału trenerskiego Analiza Pola Sił. Zwróć uwagę przede wszystkim na założenia dotyczące mechanizmów: zwiększasz nacisk – zwiększasz opór oraz wynikającą z tego koncepcję równoległej analizy czynników wspierających i hamujących planowaną zmianę. Sprawdź, czy zaprezentowana teoria i model są zrozumiałe, czy nie ma żadnych pytań.

Krok 2: Podziel osoby uczestniczące na 3- lub 4-osobowe zespoły. Każdemu zespołowi rozdaj kartki do flipchartu oraz kolorowe flamastry. Zaproś osoby uczestniczące do tego, aby w ramach pracy w zespołach krótko opowiedziały sobie o planowanych przez siebie w najbliższym czasie zmianach, które chciałyby wdrożyć.

Krok 3: Poproś, aby każdy z zespołów wybrał przykład jednej z osób z zespołu, który będzie przedmiotem ich analizy.

Krok 4: Poproś zespoły o opracowanie Analizy Pola Sił w odniesieniu do wybranych przykładów. Analiza ta ma być dokonana według następujących wytycznych:

 1. W górnej części kartki należy wypisać cel, jaki ma być osiągnięty (jaki jest przedmiotem analizy).
 2. Kartkę należy podzielić na 2 części: siły wspierające i siły hamujące.
 3. Z jednej strony kartki należy wypisać wszystkie siły wspierające realizację planowanego celu, z drugiej zaś – siły hamujące. W obydwu przypadkach mogą to być zarówno czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.
 4. Należy wybrać 4-5 czynników, które zdaniem grupy mają największą siłę oddziaływania na realizację wybranego celu.

Krok 5: Zaproś zespoły do podzielenia się na forum wynikami swojej pracy. Zaproś też do zgłaszania inspiracji pracą innych zespołów (uzupełnienie list, zmiana priorytetów itp.).

Krok 6: Poproś zespoły o wymianę kartek z wynikami prac. Wymiana ta następuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każdy zespół – dla wybranych przez poprzedni zespół priorytetowych czynników wspierających i hamujących – ma za zadanie wypracować listę pomysłów odnośnie tego, jak wzmacniać siły wspierające oraz jak osłabiać siły hamujące.

Krok 7: Zaproś poszczególne zespoły do zaprezentowania na forum wypracowanych przez siebie rozwiązań. Zachęcaj osoby uczestniczące do komentowania przedstawianych prac. Dopytaj także osoby będące autorkami lub autorami zmian o ich refleksję oraz wnioski, które pojawiły się po usłyszeniu czynników, które mogą mieć największą siłę oddziaływania na realizację celu.

Pytania do omówienia ćwiczenia:

 • Jakie kryteria wyboru kluczowych czynników hamujących zostały zastosowane w zespołach?
 • Jakie kryteria wyboru kluczowych czynników wspierających zostały zastosowane w zespołach?
 • Które z rozwiązań wydają się wam najciekawsze?
 • Które z rozwiązań wydają się wam najbardziej przydatne?
 • W jakich sytuacjach zastosowanie Analizy Pola Sił może być przydatne?

Podsumowanie ćwiczenia:

W ramach posumowania całego ćwiczenia zachęć osoby uczestniczące do refleksji nad osobistymi inspiracjami w zakresie analizowanych przypadków zmiany oraz nad możliwościami zastosowania Analizy Pola Sił w planowaniu ich osobistych zmian. Sprawdź, czy dla wszystkich osób zrozumiała jest różnica między działaniami wzmacniającymi siły wspierające a osłabiającymi siły hamujące. W wypracowanych rozwiązaniach nie powinny być wskazane te same działania po obu stronach kartki. Pamiętaj, że w pracy na realnych przykładach osób uczestniczących ważne jest szczególne zadbanie o możliwość ustosunkowania się autorek/autorów przypadków do wypracowanych propozycji. To one/oni znają szczegóły sytuacji i mają do niej określony stosunek emocjonalny. Zadbaj też o to, aby przy prezentacjach rozwiązań nie pojawiły się próby wywierania presji na autorkach/autorach pomysłów (na przykład poprzez silnie nakazowe lub oceniające komunikaty).

Wskazówki dla trenerki/trenera:

Analiza realnych celów, jakie chcą realizować poszczególne osoby uczestniczące, umożliwia wypracowanie konkretnych indywidualnych rozwiązań do wdrożenia oraz zwiększenie motywacji do pracy nad realnymi przypadkami konkretnych osób. Jeśli jednak w grupie nie ma wystarczającej swobody w dzieleniu się osobistymi celami lub ze względów edukacyjnych zależy ci na wypracowaniu zróżnicowanych rozwiązań – możesz po podzieleniu osób uczestniczących na małe zespoły rozdać każdemu z zespołów gotowy opis zmiany planowanej przez fikcyjną postać i celu, jaki chce ona zrealizować (studium przypadku).

Sesja 3. Zrozumieć opór

Wprowadzanie zmian osobistych, w tym ukierunkowanych na sprawniejsze godzenie życia zawodowego i rodzinnego, najczęściej angażuje w proces zmian – w sposób bezpośredni lub pośredni – dużo więcej osób (na przykład: członkiń i członków bliższej i dalszej rodziny, przyjaciół, pracodawców, osoby pracujące w różnych instytucjach). Często część z tych osób nie reaguje entuzjastycznie na proponowane zmiany. Czasem reagują obiekcjami, krytykują, okazują niechęć. Takie reakcje otoczenia mogą być silną barierą dla powodzenia wielu bardzo obiecujących zmian. Kluczowym celem tej sesji jest poszerzenie rozumienia mechanizmów powstawania oporu wobec zmian i różnych jego przejawów. Rozumienie tych zjawisk jest podstawą w szukaniu rozwiązań pozwalających na konstruktywne reagowanie na opór i planowanie zmian w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko bardzo nieprzychylnych reakcji ze strony osób zaangażowanych w proces zmiany.

Nazwa ćwiczenia: Mój opór

Cele ćwiczenia:

 • pogłębienie rozumienia przyczyn i objawów oporu ludzi w stosunku do zmian,
 • zwiększenie wiedzy na temat planowania zmiany w sposób minimalizujący opór otoczenia.

Efekty ćwiczenia: osoby uczestniczące poznają najczęstsze przyczyny reakcji oporu na zmianę oraz zasady konstruktywnego reagowania na obiekcje, jakie mogą spotkać ich ze strony osób zaangażowanych w proces zmiany.

Czas: 90 minut.

Materiały szkoleniowe: flipchart, kartki do flipchartu, kolorowe flamastry.

Organizacja przestrzeni: organizacja sali umożliwiająca pracę w mniejszych zespołach, w ramach pracy na forum krzesła ustawione w kręgu.

Metody pracy: praca w małych zespołach, praca na forum.

Instrukcja:

Krok 1: Podziel osoby uczestniczące na 4-osobowe zespoły. Każdemu z zespołów rozdaj kartki do filpchartu oraz kolorowe flamastry. Poproś każdą z osób uczestniczących o to, aby przypomniała sobie sytuacje, w których proponowano jej jakąś zmianę, a które zarazem wywołały jej silny opór. Mogą być to sytuacje zarówno z życia osobistego, jak i zawodowego. Zachęć, aby każda z osób uczestniczących spróbowała przypomnieć sobie więcej niż jedną taką sytuację. Poproś, aby w zespołach opowiedziano sobie przywołane z pamięci sytuacje. Zadaniem pozostałych osób z zespołu jest – dzięki uważnemu słuchaniu i dopytywaniu – zapisanie na kartce do flipchartu (w odniesieniu do poszczególnych historii):

 • sytuacji, jakie wywołały opór,
 • elementów tej sytuacji, które były kluczowe dla wywołania oporu,
 • emocji i myśli, jakie pojawiły się w wyniku tej sytuacji,
 • zachowań, jakie były manifestacją tych myśli i emocji,
 • potrzeb, wartości, jakie zostały naruszone w wyniku tej sytuacji.

Krok 2: Zaproś zespoły do zaprezentowania na forum wyników swojej pracy.

Pytania do omówienia ćwiczenia:

 • Jakie podobieństwa dostrzegacie w sytuacjach, które przywoływaliście/przywoływałyście?
 • Jakiego rodzaju są to podobieństwa?
 • Jakie emocje i myśli najczęściej pojawiały się w tych historiach jako kluczowe czynniki wywołujące opór?
 • Czy pojawiły się przykłady, w których te same emocje lub potrzeby wywoływały różne zachowania?
 • Czy te same wynikające z oporu zachowania bywały powodowane różnymi potrzebami i emocjami?
 • Czego potrzebowałyście/potrzebowaliście w tych sytuacjach, aby zmniejszyć swoją niechęć do zmiany?
 • Jakie działania same/sami możecie podjąć, planując zmianę?
 • Na co możecie zwrócić uwagę, reagując na zachowania, które są przejawami oporu?

Podsumowanie ćwiczenia:

W ramach podsumowania ćwiczenia podziel osoby uczestniczące na mniejsze zespoły, prosząc o wypisanie wniosków z omawianego ćwiczenia. Zaproponuj wypisanie wniosków w dwóch kolumnach:

 • O czym należy pamiętać, wprowadzając zmianę, aby zminimalizować opór?
 • O czym należy pamiętać, kiedy pojawią się zachowania sygnalizujące opór, niechęć, obiekcje?
Poproś zespoły o podzielenie się na forum wynikami swojej pracy.

Podkreśl konieczność rozumienia oporu jako sygnału pewnych potrzeb i raczej wychodzenia im naprzeciw niż walczenia z nimi. Zwróć uwagę na różnicę między reagowaniem na sygnały niechęci czy oporu, którego już doświadczamy, a planowaniem minimalizowania oporu, zanim przystąpimy do realizacji planu zmiany. Możesz przywołać tu wyróżnione przez K. Lewina fazy zmiany: rozmrożenie, zmiana właściwa, zamrożenie. Przewidywanie oporu i planowanie działań minimalizujących (na przykład w ramach Analizy Pola Sił) to działania z obszaru rozmrażania. Na zakończenie zachęć uczestników i uczestniczki do osobistych refleksji dotyczących wniosków z całego ćwiczenia.

Wskazówki dla trenerki/trenera:

Ćwiczenie możesz wzbogacić o element przygotowywania konkretnych komunikatów, które mogą stanowić przykłady reakcji na krytyczne uwagi wobec zmiany oraz na obiekcje osób zaangażowanych w proces zmiany (członkiń i członków rodziny, pracodawcy, osób współpracujących itp.). Wówczas możesz podzielić osoby uczestniczące na mniejsze zespoły i poprosić, aby na małych kolorowych karteczkach wypisały sześć krytycznych sformułowań, jakie czasem mogą usłyszeć ludzie zgłaszający innym swój nowy pomysł zmiany. Każdy z zespołów przekazuje przygotowane karteczki sąsiedniemu zespołowi. W kolejnym etapie ćwiczenia osoby uczestniczące metodą burzy mózgów wymyślają konstruktywne komunikaty, które mogą stanowić reakcję na taką krytykę. Po zakończeniu pracy zespoły prezentują swoje pomysły na forum i podsumowują całość ćwiczenia.

Sesja 4. Szukanie porozumienia – podstawy negocjacji

Często elementem planu zmiany jest punkt porozmawiać z mężem o nowym podziale obowiązków, wynegocjować z sąsiadką dyżury w podwożeniu dzieci do szkoły czy zaproponować pracodawcy możliwość korzystania z elastycznych form zatrudnienia itp. Umiejętność jasnego przedstawiania swoich potrzeb, przekonującego argumentowania i reagowania na interesy rozmówczyni/rozmówcy może ułatwić część z tych rozmów. Dlatego kluczowym elementem tej sesji jest trening umiejętności prowadzenia rozmów w codziennych sytuacjach konfliktowych związanych z planowaną lub wdrażaną już zmianą. Sesja jest zaplanowana jako wsparcie dla rodziców w przygotowaniu się do rozmów, jakie realnie chcą przeprowadzić w planowanych przez siebie zmianach. Dlatego też przewiduje ona pracę na realnych przykładach osób uczestniczących.

Nazwa ćwiczenia: Porozmawiajmy

Cel ćwiczenia:

 • trening prowadzenia rozmów na tematy konfliktowe z rozmówcą/rozmówczynią okazującym/okazującą niechęć bądź opór.

Efekty ćwiczenia: osoby uczestniczące nabędą umiejętność konstruktywnego prowadzenia rozmów dotyczących konfliktowych kwestii.

Czas: 120 minut.

Materiały szkoleniowe: flipchart, kartki do flipchartu, kolorowe flamastry, kartki formatu A4 dla wszystkich osób uczestniczących, identyfikatory do wpisywania imion.

Organizacja przestrzeni: organizacja sali umożliwiająca pracę w trójkach, w ramach pracy na forum krzesła ustawione w kręgu.

Metody pracy: praca w trójkach, praca na forum.

Instrukcja:

Krok 1: Realizację ćwiczenia poprzedź prezentacją podstawowych zasad negocjacji z uwzględnieniem przede wszystkim struktury rozmowy i podstawowych zasad komunikacyjnych w negocjacjach. Pomocny będzie tutaj materiał trenerski Zasady negocjacji. Wprowadź pytanie: dlaczego jest to dla ciebie ważne? lub co ważnego zyskujesz dzięki temu? jako przykład poznawania potrzeb rozmówczyni/rozmówcy do przećwiczenia w trakcie części treningowej. Istotne jest tutaj, aby osoby uczestniczące dostały pewien model – wzorzec, który mogą wykorzystywać w ćwiczeniu.

Krok 2: Po zapoznaniu uczestniczek/uczestników z podstawowymi zasadami komunikacji w negocjacjach, zaproś osoby uczestniczące do swobodnego podzielenia się na 3-osobowe zespoły. Każdemu z zespołów rozdaj identyfikatory, kartki formatu A4 i flamastry. Poproś osoby uczestniczące o zdecydowanie, kto będzie osobą A, kto osobą B, a kto osobą C.

Krok 3: Zaproś każdą z osób uczestniczących do refleksji nad zmianami, jakie właśnie wdraża albo tymi, które planuje wdrożyć w najbliższej przyszłości. Zachęć do zastanowienia się nad tym, z jakimi rozmowami są związane te zmiany. Poproś, aby każda z osób w trójkach wybrała dla siebie sytuację rozmowy z niechętną zmianie osobą, którą chciałaby przećwiczyć w ramach niniejszego ćwiczenia. W każdej trójce osoby uczestniczące ćwiczą po kolei swoje rozmowy w następującym układzie: osoba A zgłasza temat i ćwiczy rozmowę, osoba B odgrywa rozmówczynię/rozmówcę według wskazówek osoby A, osoba C jest w roli obserwatorki/obserwatora i jej zadaniem jest udzielenie informacji zwrotnej po przeprowadzeniu rozmowy. Każda z osób po kolei jest w każdej z ról – osoby ćwiczącej, rozmówczyni/rozmówcy i osoby obserwującej. Na przeprowadzenie jednej rozmowy i informację zwrotną z nią związaną należy przewidzieć 30 minut. W ramach jednej rundy 15 minut przeznaczone jest na rozmowę, a drugie 15 minut na omówienie tej rozmowy wewnątrz trójek według następującego schematu: informacja od osoby w roli obserwatorki/obserwatora, informacja od rozmówczyni/rozmówcy, refleksje osoby ćwiczącej rozmowę.

Przed każdą z rozmów osoba A krótko prezentuje sylwetkę osoby, z którą chce odbyć rozmowę, a także jej dotychczasowe reakcje na zmianę. Ten krótki opis ma być pomocny dla osoby odgrywającej rozmówczynię/rozmówcę, aby mogła przez chwilę pomyśleć o motywacjach i przyczynach oporu postaci, którą odgrywa.

Przed każdą z rozmów osoba odgrywająca rozmówczynię/rozmówcę przypina sobie identyfikator z imieniem odgrywanej roli. Po zakończeniu symulacji zdejmuje identyfikator i symbolicznie wychodzi z roli, wypowiadając formułę nie jestem już ……………….. (imię) i nie jestem twoją/twoim ……………….. (relacja z osobą ćwiczącą).

Przed rozpoczęciem odgrywania rozmów zapisz na kartce do flipchartu pytania, które mogą być pomocne dla osób uczestniczących przy udzielaniu informacji zwrotnej:

 • Jakie elementy z poznanych zasad komunikacji w negocjacjach zostały zastosowane?
 • Jaki wywołały one efekt?
 • Jakie zachowania i komunikaty zwiększały opór rozmówczyni/rozmówcy, a jakie go osłabiały?
 • Co budowało porozumienie?
 • Jakie argumenty były szczególnie przekonujące?

Wypisane pytania umieść w miejscu widocznym dla wszystkich osób uczestniczących. Przypomnij też podstawowe zasady udzielania informacji zwrotnych: nie oceniaj, nie uogólniaj, zwracaj się bezpośrednio do osoby, której udzielasz informacji zwrotnej, używaj komunikatu ja (na przykład: mnie się podobało..., mnie brakowało…), nazywaj konsekwencje zachowań (na przykład: twoja wypowiedź spowodowała w reakcji...). Zachęcaj również do formułowania informacji rozwojowej (na przykład: przydałoby się więcej/bardziej...).

W trakcie ćwiczeń w trójkach możesz podchodzić do poszczególnych grup, aby zwrócić uwagę na kluczowe fragmenty rozmów i udzielić trenerskiej informacji zwrotnej dotyczącej kompetencji komunikacyjnych.

Krok 4: Po zakończeniu rozmów we wszystkich trójkach zaproś osoby uczestniczące do wspólnego podsumowania.

Pytania do omówienia ćwiczenia:

 • Jakie elementy z poznanych zasad komunikacji w negocjacjach zostały zastosowane?
 • Jaki wywołały one efekt?
 • Jakie zachowania i komunikaty zwiększały opór rozmówczyni/rozmówcy, a jakie go osłabiały?
 • Co budowało porozumienie?
 • Jakie argumenty były szczególnie przekonujące?

Podsumowanie ćwiczenia:

W ramach podsumowania ćwiczenia zachęć osoby uczestniczące do podzielenia się ogólnymi refleksjami z ćwiczenia. Z jednej strony mogą one dotyczyć samego sposobu prowadzenia rozmów i stosowania zasad negocjacyjnych, jakie pojawiły się w trakcie jego omawiania. Refleksje te mogą jednak dotyczyć także odczuć i emocji związanych z symulacją rozmowy z odgrywaną przez kogoś postacią (elementy które zaskoczyły, zainspirowały). Zadbaj też o to, aby osoby uczestniczące miały okazję przedyskutować trudności, z jakimi się spotkały się podczas rozmowy i pomysły na ich rozwiązanie. Możesz na tym etapie dopytać osoby uczestniczące: jak czuły się w każdej z ról? Z czego są najbardziej zadowolone? Czy pojawiły się ich zdaniem jakieś reakcje czy argumenty, które były kłopotliwe lub które wymagają dodatkowego omówienia? Ważne również, aby zwrócić tutaj uwagę na obszary związane z celem rozmowy, jaki ustaliła sobie osoba ćwicząca, tym, co chciała osiągnąć w trakcie rozmowy oraz na ile sama reagowała oporem.

Wskazówki dla trenerki/trenera:

Sesja jest zaplanowana jako wsparcie dla rodziców w przygotowaniu się do rozmów, jakie chcą przeprowadzić w planowanych przez siebie zmianach. Dlatego też ćwiczenie przewiduje pracę na realnych przykładach osób uczestniczących. Wymaga to od ciebie zbudowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa grupowego i przygotowania do pracy metodami dramowymi. Ćwiczenie możesz też poprowadzić, bazując na gotowych przykładach lub opisach. Osoby uczestniczące ćwiczą zatem rozmowy, bazując na przygotowanym przez ciebie opisie: rolach obu rozmówczyń/rozmówców, ich wzajemnych relacjach, kluczowych interesach i kontekście rozmowy.

Sesja 5. Kreatywne inspiracje

Sesja ta poświęcona jest wykorzystaniu technik twórczego myślenia w generowaniu nowych, niestandardowych rozwiązań w zakresie osiągania celów. Dzięki metodom projekcyjnym i wykorzystaniu wyobraźni, skojarzeń i pomysłowości całej grupy, możliwy jest dodatkowy efekt inspiracji, czyli stworzenie pomysłów, jakie wykraczają poza dotychczasowy repertuar zachowań oraz pozwalają dostrzec zupełnie nową perspektywę.

Nazwa ćwiczenia: Kalejdoskop doradców

Cele ćwiczenia:

 • zainspirowanie osób uczestniczących do poszukiwania nowych rozwiązań realizacji celów,
 • ćwiczenie umiejętności wykorzystywania perspektywy różnych osób we wspieraniu własnej pomysłowości.

Efekty ćwiczenia: osoby uczestniczące zdobędą nowe spojrzenie oraz nowe pomysły na realizację swoich celów.

Czas: 90 minut.

Materiały szkoleniowe: flipchart, kartki do flipchartu, kolorowe flamastry, małe kolorowe karteczki bez kleju, kolorowe kartki formatu A4.

Organizacja przestrzeni: organizacja sali umożliwiająca pracę indywidualną, organizacja sali umożliwiająca pracę w dwóch zespołach, w ramach pracy na forum krzesła ustawione w kręgu.

Metody pracy: praca indywidualna, praca w dwóch zespołach, praca na forum.

Instrukcja:

Krok 1: Rozdaj osobom uczestniczącym małe kolorowe karteczki. Poproś, aby pomyślały o jakimś celu, który chcą zrealizować, ale nie mają na razie jasności, jak mogłyby to osiągnąć. Następnie poproś je, aby pomyślały o pytaniu – precyzyjnie sformułowanym – na które odpowiedź może być dla nich szczególnie przydatna w zaplanowaniu jak najlepszej ścieżki osiągnięcia tego celu. Pytanie to powinno być zapisane na karteczce. W zależności od poziomu zaufania i bezpieczeństwa w grupie możesz polecić podpisanie karteczek lub pozostawienie ich anonimowymi.

Krok 2: Podziel osoby uczestniczące na dwa zespoły. Każdemu z zespołów rozdaj duże kartki do flipchartu i kolorowe flamastry. Każdy z zespołów ma za zadanie wypisać wspólnie dziesięć powszechnie znanych postaci (realnych, fikcyjnych, postaci filmowych, bohaterek/bohaterów bajek, postaci żyjących/nieżyjących itp.), które lubią, cenią, które są dla nich w jakiś sposób inspirujące lub są autorytetami. Poproś zespoły o odczytanie na forum imion i nazwisk postaci, jakie zostały przez nie wypisane.

Krok 3: Poproś zespoły, aby zebrały karteczki z wypisanymi wcześniej pytaniami i wymieniły się nimi nawzajem.

Krok 4: Zachęć osoby uczestniczące do wcielenia się w swoją ulubioną postać. Przyjmując perspektywę wybranej postaci oraz jak najlepsze intencje wobec autorki/autora pytania, uczestniczki/uczestnicy mają przygotować odpowiedzi na wszystkie otrzymane pytania. Dla każdego z pytań osoby uczestniczące mają przygotować oddzielną kartkę z odpowiedziami, tak aby osoba, która jest autorką/autorem pytania, mogła zabrać ją ze sobą, jeśli tylko będzie mieć ochotę.

Krok 5: Poproś zespoły o odczytanie pytań i przygotowanych odpowiedzi. Jeśli kartki z pytaniami były podpisane – zachęć do wręczenia listy odpowiedzi autorce/autorowi pytania.

Pytania do omówienia ćwiczenia:

 • Jakie są wasze refleksje po tym doświadczeniu?
 • Które odpowiedzi mogą stanowić inspirację?
 • Jakie inspiracje znalazłaś/znalazłeś w pytaniach i odpowiedziach przygotowanych dla innych osób?
 • Co odkryłaś/odkryłeś nowego dzięki temu doświadczeniu?

Podsumowanie ćwiczenia:

Poproś osoby uczestniczące o podsumowanie całego doświadczenia – ich refleksje i inspiracje zarówno z etapu przygotowywania odpowiedzi dla innych, jak i słuchania odpowiedzi na swoje pytania. W podsumowaniu możesz poruszyć także wątek postaci wybieranych jako inspirujące i różnych autorytetów, jakie na co dzień stają się dla uczestniczek/uczestników źródłami inspiracji lub adresatami/adresatkami konkretnej prośby o poradę. Podkreśl rolę poszukiwania nietypowych i odległych skojarzeń jako jednej z metod pobudzania kreatywności oraz odkrywania nowych rozwiązań i możliwości. Zwróć uwagę na treningowy charakter ćwiczenia kreatywnego myślenia – wprawy nabiera się wraz z kolejnymi ćwiczeniami.

Wskazówki dla trenerki/trenera:

Możesz zmodyfikować to ćwiczenie, dzieląc osoby uczestniczące na mniejsze zespoły. Możesz też przeprowadzić to ćwiczenie bez podziału na zespoły. W takim przypadku każda z osób uczestniczących wybiera postać, która jest dla niej najbardziej inspirująca i w jej imieniu udziela odpowiedzi na pytania zadawane na forum przez pozostałe osoby uczestniczące. Modyfikacją tego ćwiczenia może być też wybór bardzo zróżnicowanych postaci (reprezentujących bardzo różne wartości i style funkcjonowania) z przygotowanej wcześniej puli. W tym wypadku rozlosuj w zespołach karteczki z wypisanymi postaciami.

Ze względu na dużą rolę zabawowego nastroju w uruchamianiu twórczego myślenia zadbaj o komfort uczestniczek/uczestników i rozgrzewkę przełamującą pierwsze lody. Propozycje ćwiczeń znajdziesz m.in. w książce Techniki twórczego myślenia autorstwa E. Nęcki.

Nazwa ćwiczenia: 12 niezbędnych rzeczy sukcesu

Cele ćwiczenia:

 • zainspirowanie osób uczestniczących do poszukiwania nowych rozwiązań dla realizacji swoich celów,
 • ćwiczenie umiejętności wykorzystywania technik twórczego myślenia we wspieraniu własnej pomysłowości.

Efekty ćwiczenia: osoby uczestniczące zdobędą nowe spojrzenie, nowe pomysły na realizację swoich celów.

Czas realizacji ćwiczenia: 90 minut.

Materiały szkoleniowe: flipchart, kartki do flipchartu, kolorowe flamastry, małe kolorowe karteczki bez kleju, kolorowe kartki formatu A4.

Organizacja przestrzeni: organizacja sali umożliwiająca pracę indywidualną, organizacja sali umożliwiająca pracę w małych zespołach, w ramach pracy na forum krzesła ustawione w kręgu.

Metody pracy: praca indywidualna, praca w małych grupach, praca na forum.

Instrukcja:

Krok 1: Rozdaj osobom uczestniczącym małe kolorowe karteczki. Poproś, aby pomyślały o jakimś celu, który chcą zrealizować, ale brakuje im pomysłów, jak mogłyby go osiągnąć. Mogą posłużyć się tym samym celem, co w poprzednim ćwiczeniu lub wybrać inny cel. Zachęć, aby sprecyzowały ten cel i zapisały go na karteczce. Możesz zwrócić tutaj uwagę na to, że im precyzyjniej zostanie sformułowany cel, tym precyzyjniejsze pomysły mogą pojawić się w trakcie realizacji niniejszego ćwiczenia. W zależności od poziomu zaufania i bezpieczeństwa w grupie możesz polecić podpisanie kartek lub pozostawienie ich anonimowymi.

Krok 2: Podziel osoby uczestniczące na mniejsze, 4-osobowe zespoły. Poproś zespoły, aby zebrały karteczki z wypisanymi wcześniej celami i wymieniły się nimi nawzajem.

Krok 3: Każdemu z zespołów rozdaj 12 małych karteczek, w innym kolorze niż te, na których wypisywane były cele. Poproś osoby z każdego zespołu o to, aby na kolorowych karteczkach wypisały 12 różnych przedmiotów, jakie przychodzą im do głowy. Na każdej z karteczek może być zapisany tylko jeden przedmiot. Następnie poleć przekazanie karteczek sąsiedniej grupie, ale innej niż ta, od której otrzymano wcześniej karteczki z celami.

Krok 4: Każdy z zespołów powinien teraz dysponować 4 karteczkami z celami i 12 karteczkami z nazwami przedmiotów otrzymanymi od innego zespołu. Przedstaw zespołom ich zadanie, którym jest opracowanie dla każdego z celów co najmniej 12 możliwych sposobów jego osiągnięcia, na które składają się konkretne działania. Ważne, aby każde proponowane rozwiązanie wykorzystywało co najmniej jeden z puli otrzymanych przedmiotów. Możesz dopuścić możliwość niewykorzystania wszystkich przedmiotów w tworzeniu rozwiązań i wykorzystania innych więcej niż jeden raz. Zaznacz, że proponowane rozwiązania mogą być bardzo poważne albo zupełnie niepoważne, zabawne, oryginalne.

Krok 5: Zaproś zespoły do zaprezentowania na forum wypracowanych rozwiązań.

Pytania do omówienia ćwiczenia:

 • Jakie są wasze refleksje po tym doświadczeniu?
 • Które propozycje najbardziej was zaskoczyły?
 • Które pomysły mogą stanowić inspirację do realnych działań?
 • Jakie inspiracje znalazłaś/znalazłeś w rozwiązaniach przygotowanych dla innych osób?
 • Co odkryłaś/odkryłeś nowego dzięki temu doświadczeniu?

Podsumowanie ćwiczenia:

Poproś osoby uczestniczące o podsumowanie całego doświadczenia – ich refleksje i inspiracje zarówno z etapu przygotowywania odpowiedzi dla innych, jak i słuchania propozycji dotyczących realizacji swojego celu. W podsumowaniu możesz poruszyć też wątek łatwości lub trudności w przekładaniu symbolicznych i często żartobliwych propozycji na pomysły umożliwiające realne ich wdrożenie. Jeśli któraś z osób uczestniczących zgłasza trudność w przełożeniu usłyszanych propozycji na swoje realia, możesz zapytać, czy ma ochotę posłuchać skojarzeń grupy i – jeśli wyraża zgodę – zaproponować grupową burzę mózgów pt. co pomysł z karteczki mógłby oznaczać w praktyce?.

Wskazówki dla trenerki/trenera:

Jeśli grupa wykazuje wysoki poziom kreatywności i osoby uczestniczące faktycznie mają łatwość w inspirowaniu się takimi metodami, możesz zachęcać grupy do wypracowania więcej niż 12 rozwiązań dla każdego z celów. Możesz zwiększyć też liczbę przedmiotów wykorzystywanych w tym ćwiczeniu.

Nazwa ćwiczenia: Inspiracja albo rada

Cele ćwiczenia:

 • zainspirowanie osób uczestniczących do nowych rozwiązań realizacji celów,
 • stworzenie możliwości do skonsultowania swoich pomysłów z innymi osobami z grupy,
 • ćwiczenie umiejętności wykorzystywania perspektywy różnych osób we wspieraniu własnej pomysłowości.

Efekty ćwiczenia: osoby uczestniczące zdobędą nowe spojrzenie, nowe pomysły na realizację swoich celów.

Czas: 90 minut.

Materiały szkoleniowe: kartki formatu A4 i podkładki do notowania, flamastry lub długopisy.

Organizacja przestrzeni: organizacja sali umożliwiająca pracę indywidualną, organizacja sali umożliwiająca swobodne poruszanie się, w ramach pracy na forum krzesła ustawione w kręgu.

Metody pracy: praca indywidualna, rozmowy w parach, dyskusja na forum.

Instrukcja:

Krok 1: Poproś osoby uczestniczące o to, aby – tak jak to miało miejsce w poprzednich ćwiczeniach – pomyślały o jakimś celu, który chcą zrealizować, ale brakuje im pomysłów, jak mogłyby go osiągnąć. Mogą posłużyć się tym samym celem co w poprzednim ćwiczeniu lub wybrać inny. Każdej z osób uczestniczących rozdaj podkładkę z czystymi kartkami formatu A4 i długopis lub flamaster do notowania.

Krok 2: Osoby uczestniczące mają 45 minut na to, aby podejść do dowolnej liczby osób w grupie, przedstawić im swój cel, kontekst (czyli krótko opisać sytuację, którą chcą zmienić) i poprosić o jedną z dwóch możliwych form komentarza: metaforę albo poradę.

Jeżeli osoba uczestnicząca zwróci się z prośbą o metaforę, zadaniem rozmówczyni/rozmówcy jest wypracowanie metafory w odniesieniu do opisywanej sytuacji czy sposobu jej rozwiązania wedle formuły: realizacja tego celu jest jak ……………….. więc myślę, że może ci się przydać ………………... Przykład: realizacja tego celu przypomina mi kruszenie wielkiej góry, więc może przydać ci się deszcz, który drąży skałę albo materiał wybuchowy. Powyższą formułę zapisz na kartce do flipchartu i wywieś w widocznym miejscu.

Jeżeli osoba uczestnicząca zwróci się z prośbą o radę, zadaniem rozmówczyni/rozmówcy jest udzielenie informacji zwrotnej, dotyczącej jej/jego postrzegania kluczowych elementów sytuacji i jej/jego pomysłów na działania, jakie można podjąć w takiej sytuacji. Pomocna może być następująca formuła: w realizacji tego celu kluczowe wydaje mi się ……………….. więc zaczęłabym/zacząłbym od …………………. Przykład: w realizacji tego celu kluczowe wydaje mi się, aby uzyskać zgodę od ……………….. więc zaczęłabym od rozmowy z ………………... Powyższą formułę również zapisz na kartce do flipchartu i wywieś w widocznym miejscu.

Pytania do omówienia ćwiczenia:

 • Z jakich form korzystaliście/korzystałyście częściej?
 • Jakie korzyści dawał wam taki wybór?
 • Jakie inspiracje zdobyłyście/zdobyliście dla siebie?
 • Które metafory i które rady były szczególnie pomocne lub inspirujące?
 • Jak czułyście/czuliście się w roli osób doradzających lub tworzących metafory?

Podsumowanie ćwiczenia:

Poproś osoby uczestniczące o podsumowanie całego doświadczenia – ich refleksje na temat wcielenia się w rolę zarówno osoby inspirującej, jak i inspirowanej. Podkreśl rolę budowania metafor jako jednej z technik twórczego myślenia umożliwiającej znajdowanie nietypowych skojarzeń, a co za tym idzie – kreowanie nowych rozwiązań. Możesz zachęcić także uczestniczki/uczestników do refleksji na temat ich schematów postępowania w sytuacjach, kiedy brakuje im pomysłów na rozwiązanie jakiejś sytuacji: czy szukają porady? Czy szukają inspiracji? Gdzie szukają porady/inspiracji? Co mogą zrobić, aby ten proces w przyszłości był dla nich efektywniejszy?

Wskazówki dla trenerki/trenera:

Zastanów się, czy będziesz brać udział w tym ćwiczeniu. Osoby uczestniczące mogą pytać, czy do ciebie także można podchodzić po metaforę lub radę.

Możesz zmodyfikować to ćwiczenie poprzez wyznaczenie każdej z osób uczestniczących bonów na metafory i bonów na porady (na przykład w formie karteczek w dwóch kolorach w ograniczonej liczbie, które wymieniają na informacje). Dzięki temu możesz zmobilizować osoby uczestniczące do korzystania także z metafor, pomimo silnej tendencji do szukania wyłącznie gotowych rozwiązań. Możesz podać w instrukcji minimalną ilość rozmów do przeprowadzenia (na przykład: minimalnie należy zdobyć 3 metafory i 3 porady) albo pozostawić dowolność w tym zakresie. Jeśli zdecydujesz się na pozostawienie dowolności, możesz odnieść się w omówieniu do podliczenia ilości zdobytych informacji przez poszczególne osoby, motywacji do zbierania dla siebie inspiracji lub barier w podchodzeniu do innych osób, jakie pojawiły się w tym ćwiczeniu. Warto tutaj odnieść się do codziennych strategii poszukiwania dla siebie wsparcia, proszenia o pomoc, otwartości w mówieniu o swoich sytuacjach problemowych, a także skuteczności tych strategii.

Podsumowanie całego spotkania:

Zaproś osoby uczestniczące do podsumowania całego spotkania i do refleksji z nim związanych, korzystając z następujących pytań: jakie inspiracje wynoszę dla siebie z tego spotkania? Na ile zrealizowałam/zrealizowałem swoje cele związane z tym spotkaniem?

Literatura:

 1. Bridges W., Zarządzanie zmianami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 2. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 3. Deutsch M., Coleman P., Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 4. Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 5. Moore C. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 6. Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B. Trening twórczości, GWP, Gdańsk 2005.
 7. Nęcka E., TroP... Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Impuls, Kraków 1994.