XNa startWsteczWstecz

Klub Rodzica

W tej części będziesz miała/miał możliwość poznania innowacyjnej metody wspierania rodziców w poszukiwaniu równowagi praca–rodzina przy pomocy animacji społecznej. O specyfice Klubu Rodzica, jego podstawowych założeniach, korzyściach, grupach docelowych dowiesz się z opisu narzędzia. Przewodnik pokazuje najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, aby założyć i prowadzić Klub. Ostatni rozdział opisuje przykładowe warsztaty, które możesz proponować uczestnikom i uczestniczkom Klubu.

Opis narzędzia Klub Rodzica

1. Co to jest Klub Rodzica?

Klub Rodzica to miejsce regularnych spotkań rodziców, dzięki którym wzmacniania jest ich aktywność społeczno-zawodowa. Działalność Klubu Rodzica oparta jest o zasady samopomocy. Rodzice będący w podobnej sytuacji osobisto-zawodowej stanowią dla siebie najlepsze źródło wsparcia i inspiracji. Dlatego też uczestnicy i uczestniczki Klubu angażowani/angażowane są na każdym etapie realizacji inicjatywy – począwszy od planowania logistyki i tematyki spotkań, po prowadzenie spotkań i realizację własnych inicjatyw.

Inicjatywa wpisuje się w indywidualne potrzeby rodziców borykających się z problematyką godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Zatem zakres działań realizowanych w ramach Klubu będzie uzależniony od problemów i potrzeb odbiorców/odbiorczyń.

Klub Rodzica można zdefiniować jako:

 • cykliczne warsztaty, spotkania edukacyjne dla rodziców, czasem również dla dzieci,
 • miejsce spotkań ludzi o podobnych problemach i potrzebach,
 • platformę komunikacji i budowania sieci współpracy pomiędzy rodzicami,
 • możliwość realizacji inicjatyw własnych, sprawdzenia siebie w nowej roli,
 • inicjatywę tworzoną dla rodziców przez rodziców.

2. Dlaczego warto założyć Klub Rodzica?

Klub Rodzica, poprzez tworzenie sieci współpracy mam i ojców, ma za zadanie przede wszystkim upełnomocnienie rodziców i wspieranie aktywnej postawy, co sprzyja samodzielnemu poszukiwaniu najlepszych rozwiązań z zakresu równowagi praca–dom. Klub Rodzica stanowi doskonałe uzupełnienie coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Dla wielu rodziców indywidualne wsparcie specjalisty/specjalistki coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego nie jest wystarczające, potrzebują oni kontaktu z innymi ojcami i mamami oraz możliwości wymiany doświadczeń. Dość częstym problemem jest izolacja społeczna rodziców, w szczególności osób zaabsorbowanych opieką nad dzieckiem i prowadzeniem domu, nieaktywnych zawodowo oraz nieudzielających się społecznie. Takim osobom może brakować kontaktu z innymi osobami (dorosłymi!), zajęć odbiegających od codziennej rutyny, a nawet pretekstu, by wyjść z domu.

Dlatego też specjalista/specjalistka coachingu, mający/mająca kontakt z wieloma rodzicami, może zadbać o sieciowanie swoich klientów i klientek, by osoby tego potrzebujące mogły uzyskać dodatkowe wsparcie grupowe.

Role specjalisty/specjalistki coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego w ramach Klubu Rodzica:

 • Animator/animatorka Klubu Rodzica: jest to najbardziej wymagająca funkcja, polegająca na zainicjowaniu i prowadzeniu Klubu, dbaniu o atmosferę w grupie oraz angażowaniu rodziców do współtworzenia inicjatywy. Animator/animatorka odpowiada za procesy grupowe oraz sieciowanie uczestników/uczestniczek.
 • Ekspert/ekspertka lub sympatyk/sympatyczka Klubu Rodzica: jest to rola polegająca na współpracy z już funkcjonującym Klubem Rodzica. Specjalista/specjalistka prowadzący/prowadząca coaching dla rodziców może wraz z organizatorem lub organizatorką Klubu planować działania odpowiadające na potrzeby rodziców, jak również angażować się, prowadząc zajęcia i spotkania dla rodziców (pełniąc rolę trenera/trenerki, specjalisty/specjalistki). Taka współpraca pozwala na oferowanie bardziej zróżnicowanego wsparcia swoim klientom i klientkom.
 • Pośrednik/pośredniczka Klubu Rodzica: współpraca polega na promowaniu i upowszechnianiu wśród rodziców idei sieciowania oraz tworzenia podobnych inicjatyw (m.in. grup wsparcia, regularnych miejsca spotkań rodziców), jak również na zachęcaniu klientów i klientek, z którymi specjalista/specjalistka prowadzi coaching, do skorzystania z już funkcjonujących inicjatyw.

3. Do kogo adresowany jest Klub Rodzica?

Uczestnikami i uczestniczkami Klubu są rodzice, zarówno mamy, jak i ojcowie. Klienci i klientki różnią się w zależności od tematyki oraz form spotkań. Jednakże najczęściej z Klubu korzystają osoby posiadające dzieci młodsze, głównie w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Tematyka spotkań przyciąga w szczególności osoby, które można nazwać świadomymi rodzicami – zainteresowane rozwojem kompetencji rodzicielskich, otwarte na nową wiedzę i umiejętności dotyczące ich roli jako mamy i taty. To miejsce dla osób poszukujących skutecznych rozwiązań, wpływających na zmniejszenie problemu godzenia życia osobistego i zawodowego. Istotną charakterystyczną ich cechą jest chęć spotkania się z drugim człowiekiem, potrzeba wyjścia z domu i zmiany środowiska.

4. Korzyści wynikające z uczestnictwa w Klubie Rodzica

Ludzie angażują się w działalność Klubu z różnych powodów. Jedni robią to w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań swojej sytuacji osobisto-zawodowej, inni chcą poznać ciekawe osoby, wyjść z domu czy zwiększyć kompetencje rodzicielskie. Klub Rodzica zaspokaja wiele potrzeb i przynosi osobom uczestniczącym liczne korzyści, m.in.:

 • zwiększa wiedzę dotyczącą problematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego, zwiększa dostęp do sprawdzonych rozwiązań ułatwiających pogodzenie obu sfer życia (m.in. rozwiązań stosowanych przez innych rodziców),
 • poprzez tworzenie sieci współpracy mam i ojców wspiera aktywną postawę, co sprzyja samodzielnemu poszukiwaniu najlepszych rozwiązań z zakresu równowagi praca–dom,
 • zwiększa kompetencje rodzicielskie, co wpływa nie tylko na jakość wychowywania dzieci, ale i na relacje w całej rodzinie oraz wzmacnia poczucie wartości rodziców,
 • wpływa na rozwój osobisty rodziców, rozwój pasji i talentów,
 • stwarza możliwości nawiązywania kontaktów z osobami będącymi w podobnej sytuacji życiowej, zaspokaja potrzebę przynależności,
 • zwiększa integrację środowiska rodziców pracujących i nieaktywnych zawodowo, zapewnia wymianę informacji i doświadczeń wśród uczestników i uczestniczek, co może ułatwić rozwiązanie indywidualnych problemów,
 • wspiera aktywizację społeczności lokalnej, budowanie wspólnoty, otwiera na potrzeby innych ludzi,
 • pomaga przełamać izolację w społeczeństwie, co wpływa na wzrost aktywności społecznej i zawodowej,
 • może stanowić alternatywną formę opieki nad dziećmi, elastycznie dostosowywaną do potrzeb rodziców (np. Bank Godzin),
 • wzmacnia samoocenę i wiarę we własne umiejętności (np. poprzez prowadzenie zajęć dla innych rodziców),
 • wzmacnia umiejętności współdziałania w zespole, współodpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcie.

Przewodnik zakładania Klubu Rodzica

Klub Rodzica nie musi być związany z żadną instytucją. Z sukcesem może być prowadzony przy organizacji pozarządowej, instytucji rynku pracy, firmie, jak również przez grupę sąsiadów czy rodziców danego przedszkola lub szkoły. Poniżej proponujemy punkty, nad którymi warto zastanowić się przed założeniem tego typu inicjatywy. Są to jedynie propozycje rozwiązań, które należy traktować elastycznie w zależności od celów i możliwości, jakie posiada dana grupa osób lub instytucja.

Krok 1. Pomysł na Klub Rodzica: w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad celem Klubu, nad tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, dla kogo i z kim chcemy realizować Klub, jaka będzie rola specjalisty/specjalistki coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Następnie, istotna jest formuła, jaką przyjmie nasz Klub – czy ma on być ogólnodostępny, czy raczej będzie dotyczyć konkretnej grupy rodziców. Czy będzie koncentrował się na wybranych tematach związanych z rodzicielstwem? Jaka inna tematyka będzie w nim poruszana? Kto będzie prowadził spotkania? Ważnym elementem jest sposób finansowania Klubu i decyzja, czy udział dla rodziców będzie bezpłatny, a idea będzie finansowana np. w ramach grantów zewnętrznych, czy rodzice będą ponosić koszty udziału w spotkaniach.

Krok 2. Miejsce oraz logistyka spotkań: jest to niezmiernie ważny element, który może zasadniczo wpłynąć zarówno na liczbę klientów i klientek Klubu, jak i możliwości realizacji danych tematów spotkań. Zarówno usługa coachingowa, jak i cykliczne spotkania rodziców powinny być dostosowane do potrzeb oraz możliwości mam i ojców. Planując zajęcia, należy dopasować godziny, czas trwania spotkań, lokalizację oraz wyposażenie pomieszczenia. W przypadku zajęć skierowanych do osób poszukujących pracy można realizować spotkania w ciągu dnia, jednakże często warunkiem niezbędnym jest zapewnienie opieki nad dziećmi. Z kolei działania dla rodziców i dzieci wymagają odpowiednich warunków lokalowych, często dodatkowej osoby prowadzącej oraz wykupienia ubezpieczenia.

Planując Klub Rodzica, warto zastanowić się nad częstotliwością spotkań. Cykliczność wpływa motywująco, co ma duże znaczenie, zwłaszcza dla osób nieaktywnych zawodowo. Dodatkowo ułatwia to promocję spotkań i dołączanie nowych osób.

Krok 3. Budowanie zaangażowania rodziców: stanowi fundamentalną zasadę Klubu Rodzica, który jest współprowadzony przez rodziców. Warto zastanowić się nad różnorodnymi formami angażowania rodziców do współpracy. Spotkania rodziców nie mają jednej, narzuconej formuły. O skuteczności tego podejścia decyduje jego elastyczność, odpowiadająca na indywidualne potrzeby klientów i klientek. W ramach Klubu można prowadzić zarówno grupę wymiany umiejętności i talentów (typu Bank Godzin), jak i seminaria czy warsztaty (na temat działalności gospodarczej, rozwoju osobistego, wychowania dzieci itp.).

Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie inicjatywy od działań mających na celu zintegrowanie grupy oraz budowanie postaw liderskich.

Kluczową rolę w Klubie Rodzica pełni animator/animatorka. Osoba ta odpowiada przede wszystkim za koordynację inicjatywy, często też za rekrutację rodziców i promocję Klubu. Dba o odpowiednią atmosferę wśród członków i członkiń, inspiruje do działania i angażowania się.

Przykłady warsztatów w ramach Klubu Rodzica

Poniższe propozycje szkoleń zostały opracowane na podstawie działań przeprowadzonych w projekcie Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca–rodzina. W ramach projektu powstały cztery Kluby Rodzica. Każdy prowadzony był przy innej instytucji, przez co działania kierowane były do różnej grupy odbiorców i odbiorczyń. Łącznie w Klubach, od stycznia do czerwca 2013 roku, wzięło udział ponad 150 rodziców, w tym 35% ojców.

 • W Klubie realizowanym przy Grodzkim Urzędzie Pracy skoncentrowano się na spotkaniach i warsztatach adresowanych do rodziców poszukujących zatrudnienia. Spotkania odbywały się w godzinach przedpołudniowych, dodatkowo oferowana była bezpłatna opieka nad dziećmi, a część zajęć odbywała się wraz z dziećmi (np. kreatywne warsztaty tworzenia eko zabawek).
 • W Klubie realizowanym w firmie IBM Polska Sp z.o.o. rekrutacja miała charakter zamknięty – ze spotkań i warsztatów korzystali wyłącznie pracownicy i pracownice firmy. Zajęcia rozpoczynały się o godz. 16.00–17.00, dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania dyskusyjno–warsztatowe.
 • W Instytucie Świadomego Rodzicielstwa – instytucji szkoleniowej wspierającej m.in. rodziców w ich rozwoju – ze względu na dogodne warunki lokalowe zorganizowano wiele spotkań dla rodziców wraz z dziećmi oraz dla par (m.in. warsztaty z zakresu partnerskiego modelu rodziny). W przypadku spotkań dla par konieczna okazała się opieka nad dziećmi.
 • Czwarty Klub realizowany był w siedzibie Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Odbiorcami tej inicjatywy byli rodzice zarówno pracujący zawodowo, jak i nieaktywni zawodowo lub będący na urlopach rodzicielskich. Dlatego też dużym wyzwaniem było dopasowanie logistyki spotkań. Sprawdziły się krótkie spotkania warsztatowe, od godz. 17.30 do 20.30. W ramach Klubu realizowane były w każdym miesiącu różnorodne tematy i formy spotkań. Dodatkowo w każdy ostatni wtorek miesiąca o tej samej godzinie odbywały się tzw. Otwarte spotkania – czyli spotkania dyskusyjne na wybrany temat, na które mógł przyjść każdy rodzic. Otwarte spotkania prowadzone były głównie przez specjalistów/specjalistki coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz rodziców – członków i członkiń Klubu.

Poniżej zostały przedstawione tematy zrealizowanych spotkań:

Warsztaty dla rodziców pt. Zamiast kija i marchewki – o innych niż kary i nagrody metodach wychowawczych
Czas trwania: 17.30 - 20.30
Miejsce: Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Podczas warsztatów rodzice mieli okazję przyjrzeć się swoim celom w wychowaniu dzieci, zastanowić się, jakie są ich osobiste cele życiowe i czy jedno z drugim da się pogodzić. Odbyła się dyskusja na temat kary w wychowaniu i próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle stosujemy kary. Uczestnicy i uczestniczki zastanawiali się, jak rzeczywiście działa kara i co czują ukarani oraz poszukiwali alternatyw dla kar.

Udział w warsztatach był okazją do nauki umiejętności stosowania metod alternatywnych do tradycyjnie pojmowanego karania. Metod, dzięki którym dzieci uczą się konsekwencji swojego działania oraz szacunku do samych siebie i innych.

Warsztaty dla ojców i dzieci Warsztaty dla taty – dla ojców dzieci od 2-6 lat
Czas trwania: Cykl składał się z 3 spotkań. Spotkanie wprowadzające dla ojców: godz. 17.30–19.00, drugie spotkanie – warsztaty z dziećmi: 17.00–19.30, spotkanie podsumowujące dla ojców: godz. 17.00–18.00
Miejsce: IBM

Warsztaty skierowane były do ojców i dzieci do lat 6. Podczas spotkań uczestnicy zastanawiali się wspólnie nad rolą ojca w procesie wychowywania dzieci. Szukali odpowiedzi na pytania: Jaką rolę pełni tata w życiu córki i syna? Jak odnaleźć czas na zabawy i wspólne bycie z dzieckiem? Jak ojciec poprzez zabawę może rozwijać talenty swojego dziecka? W trakcie spotkania ojców i dzieci uczestnicy wdrażali poznaną wiedzę i kreatywnie spędzali wspólny czas.

Warsztaty dla rodziców i dzieci Zabawy kreatywne – tworzenie eko zabawek
Czas trwania: godz. 10.00–13.00
Miejsce: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Spotkanie skierowane było do rodziców i dzieci. Poprzez wspólną zabawę uczestnicy i uczestniczki poznawali, jaki wpływ na rozwój dzieci, nas samych i naszych relacji w rodzinie ma wspólne, kreatywne spędzanie czasu. W ramach zajęć powstało wiele ciekawych przedmiotów z recyklingu.

Materiały na spotkanie były wcześniej zbierane przez uczestników i uczestniczki Klubu Rodzica.

Klub Pracy – Kreatywne warsztaty poszukiwania pracy
Czas trwania: Zajęcia odbywały się przez 3 tygodnie, codziennie w godzinach: 9.00–13.00
Miejsce: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Działania uzupełniające: uczestnicy i uczestniczki mogli/mogły skorzystać z opieki nad dziećmi

Warsztaty skierowane były do rodziców, którzy szukają inspiracji do rozwoju zawodowego, chcą podjąć zatrudnienie umożliwiające skuteczne łączenie ról rodzica i pracownika. Program umożliwiał m.in. poznanie własnego potencjału, aktualizację wiedzy na temat współczesnego rynku pracy, stworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Odbyły się również laboratoria rozmów kwalifikacyjnych, czyli dwugodzinne spotkania indywidualne ze specjalistami/specjalistkami ds. rekrutacji, którzy przeprowadzali rozmowy kwalifikacyjne na wybraną przez rodzica ofertę pracy lub stanowisko, a następnie udzielali informacji zwrotnej.

Warsztaty dla rodziców i dzieci Nie boimy się żłobka ani przedszkola
Czas trwania: Cykl składał się z 8 spotkań, w godz. 10.00–11.30
Miejsce: Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Warsztaty skierowane były do rodziców dzieci w wieku około 1,5–2,5 lat, którzy planują powrót do pracy, natomiast nie czują się jeszcze gotowi, by dziecko posłać do żłobka lub przedszkola. U wielu rodziców pojawiają się obawy związane z powierzeniem dziecka instytucji i obcym osobom, niepokoją się o to, czy potrzeby dzieci będą zaspokajane, martwią się, czy ich pociechy nie będą się czuły zagubione, opuszczone. Celem warsztatów było przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia emocjonalnego i pomocy w procesie przystosowania do grupy rówieśników. Podczas warsztatów rodzice uświadamiali sobie potrzeby emocjonalne swoich dzieci, mieli też okazję zaobserwować zachowania swojego dziecka w grupie innych dzieci.

Cykl warsztatów dla rodziców Jak sprawiedliwie dzielić obowiązki w rodzinie?
Czas trwania: Cykl składa się z pięciu spotkań, które odbywają w godz. 17.00–19.30
Miejsce: Instytut Świadomego Rodzicielstwa

Na warsztaty zapraszaliśmy w szczególności pary. Dla części osób niezbędna okazała się opieka nad dziećmi.

Podczas warsztatów rodzice mogli poznać podstawy metody komunikacji bez przemocy, porozmawiać i dowiedzieć się o różnych modelach rodziny, ich słabych i mocnych stronach oraz zastanowić się nad swoją rolą w rodzinie i obowiązującym w niej podziałem obowiązków. Udział w warsztatach był szansą na wypracowanie bardziej satysfakcjonującego podziału zadań w każdej rodzinie oraz dawał możliwość poznania i wypróbowania skutecznych sposobów komunikacji swoich potrzeb i oczekiwań.